Excel Makro (Vba) ile Yazdırma İşlemleri PrintOut Kullanımı

Bu yazımızda Excel ile hazırlamış olduğunuz Çalışma Kitabı, Sayfalar, Seçilen Hücreler veya grafikleri Vba kodları ile yazdırma işlemi nasıl yapılır örnekleri ile açıklamaya çalışacağım.
Yazdırma işlemi için kullanacağımız fonksiyon .PrintOut şimdi örneklerle Excelde Vba kodları ile yazdırma işlemi nasıl yapılır inceleyelim
Vba kodu ile Çalışma kitabını yazdırma

Function Yazdir()
   ActiveWorkbook.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Aktif çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    ActiveSheet.PrintOut
End Function

Vba kodu ile tüm çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    WorkSheets.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Seçilen çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    Sheets("Sayfa1").PrintOut
End Function

Vba kodu ile Birden fazla çalışma sayfasını yazdırma

Function Yazdir()
    Sheets(Array("Sayfa1","Sayfa3","Sayfa4")).PrintOut
End Function

Vba kodu ile seçilen alanı yazdırma

Function Yazdir()
    Selection.PrintOut
End Function

Vba kodu ile seçilen hücre aralığını yazdırma

Function Yazdir()
   Range("A1:D5").PrintOut
End Function

Vba kodu ile excel grafiğini yazdırma

Function Yazdir()
   Sheets("Sayfa1").ChartObjects("Grafik_ismi").Chart.PrintOut
End Function

Vba kodu ile Sayfadaki tüm grafikleri yazdırma

Function Yazdir()
  Dim Grafikler As Object
Set Grafikler = Sheets("Sayfa1").ChartObjects
For Each Grafik In Grafikler
  Grafik.Chart.PrintOut
Next
End Function

Vba kodu ile Çalışma Kitabındaki tüm grafikleri yazdırma

Function Yazdir()
  Dim Grafikler As Object
	For Each Sayfa In Sheets
		Set Grafikler = Sayfa.ChartObjects
		For Each Grafik In Grafikler
			Grafik.Chart.PrintOut
		Next
		Set Grafikler = Nothing
	Next
End Function

Vba kodu ile Çalışma Sayfasındaki Belli Sayfaların Yazdırılması

Function Yazdir()
'Sayfa 1 den 3 e kadar olanlar yazılacak diğerleri yazdırılmayacak
  Worksheets("Sayfa1").PrintOut From:=1, To:=3
End Function

C# Dersleri – GroupBox İçindeki Comboboxları Kontrol Etme

Hazırlamış olduğunuz form içindeki yer alan Comboboxlar farklı groupboxlar içinde ise ve siz sadece belli bir gruptaki nesnelere erişmek istiyorsanız ne yapmamız gerekiyor onu açıklamaya çalışacağım, ilk olarak aşağıdaki form tasarımını hazırlıyoruz aynı özelliklerde ama farklı GroupBox için de olan Comboboxlarımız var

Şimdi form load olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is ComboBox)
        {
          ComboBox comboBox = (ComboBox)item;
          comboBox.SelectedIndex =0;
        }
      }
    }

Yapılan işlemler kısaca ilk olarak groupBox1.Controls içindeki tüm nesneleri item isimli Control e atadık daha sonra item nesnesindeki Comboboxları seçip ilk elemanlarının seçili olmasını sağladık

Makro (Vba) ile Excel Çalışma Sayfasını Pdf Olarak Kaydetme

Bu dersimizde Makro (Vba) ile Excel Çalışma Sayfasını Pdf Olarak Kaydetme işlemi nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Bazı durumlarda oluşturduğunuz excel çalışma kitabının tümünü, çalıştığınız bir sayfayı yada seçmiş olduğunuz hücre aralıklarını pdf formatında kaydetmek isteyebilirsiniz bu işlem için kullanabileceğiniz kodlar..:

1-Aktif Olan Çalışma Sayfasını Pdf Olarak Kaydetme
C:\Users\Vento\File_Name.pdf bizim dosyamızı kaydedeceğimiz yol bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

With ActiveSheet
  .ExportAsFixedFormat _
  Type:=xlTypePDF, _
  Filename:="C:\Users\Vento\File_Name.pdf", _
  Quality:=xlQualityStandard, _
  IncludeDocProperties:=True, _
  IgnorePrintAreas:=False, _
  OpenAfterPublish:=False
End With

2-Seçeceğiniz Excel Çalışma Sayfasını Pdf Olarak Kaydetme
Sheets(“Sayfa2”) kısmına pdf olarak kaydedilecek excel sayfasının ismini yazıyoruz ve yine C:\Users\Vento\File_Name.pdf bizim dosyamızı kaydedeceğimiz yol bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

With Sheets("Sayfa2")
  .ExportAsFixedFormat _
  Type:=xlTypePDF, _
  Filename:="C:\Users\Vento\File_Name11.pdf", _
  Quality:=xlQualityStandard, _
  IncludeDocProperties:=True, _
  IgnorePrintAreas:=False, _
  OpenAfterPublish:=False
End With

3-Seçilen Hücre Aralığını Pdf Olarak Kaydetme
Sheets(“Sayfa1”).Range(“A1:B22”) bölümünde sayfa ismi ve pdf olarak kaydedilecek hücre aralığını seçiyoruz..

With Sheets("Sayfa1").Range("A1:B22")
  .ExportAsFixedFormat _
  Type:=xlTypePDF, _
  Filename:="C:\Users\Vento\File_Name22.pdf", _
  Quality:=xlQualityStandard, _
  IncludeDocProperties:=True, _
  IgnorePrintAreas:=False, _
  OpenAfterPublish:=False '
End With

Javascript Örnekleri – 33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamı ve ortalaması

33 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını ve 3`e bölünebilen sayıların ortalamasını bulan program

<script type="text/javascript">
    var toplam = 0, adet = 0,toplam2=0;
    for(var i=33;i<=1000;i+=2)
    {
      document.write(i + "<br/>");
      toplam += i;
      if (i % 3 == 0)
      {
        toplam2 += i;
        adet++;
      }
    }
    var ortalama = toplam2 / adet;
    document.write("Sayıların Toplamı.." + toplam + "<br/>");
    document.write("3 'e bölünen sayıların ortalaması.." + ortalama );
  </script>

VirtualBox’ta Disk Boyutu Nasıl Değiştirilir-Arttırılır ?

Sanallaştırma yazılımı olarak eğer VirtualBox kullanıyorsanız, oluşturmuş olduğunuz sanal makine disk birimlerinin boyutu zamanla yetmeyebilir veya fazla olduğunu düşünüp azaltmak isteyebilirsiniz bu yazımızda bu VirtualBox’ta Disk Boyutu Nasıl Değiştirilir-Arttırılır ? sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. İlk olarak VirtualBox programını açarak değiştireceğimiz diskin özelliklerine bakalım

görüldüğü gibi diskimiz 25gb biz bunu biraz daha arttırmak istiyoruz mesela 40gb olsun, bunun için Virtualbox programını kapatıp başlat menüsüne cmd yazarak komut istemi modunu yönetici olarak çalıştırıyoruz.

şimdi VirtualBox’ın bilgisayarımızda kurulu olduğu dizine geçmek için
“cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox”
komutunu daha sonrada sanal disk boyutunu değiştirmek için
“VBoxManage modifyhd “C:\Users\Bilal\VirtualBox VMs\Sanal10\Sanal10.vdi” –resize 40000″
komutunu yazıyoruz bu komutta Sanal10\Sanal10.vdi benim sanal makinemin ve ona ait disk dosyasının adı siz bunu kendinize göre değiştiriyorsunuz son olarak boyutu 40gb yapmak istediğimiz için mb cinsinden 40000 yazıyoruz ve komutu çalıştırıyoruz

VirtualBox disk boyutunu değiştirmiş olduk ama sanal makineyi çalıştırdığımızda hala eski boyutunda yani 25gb olarak gözüyor eklediğimiz 15gb sistem üzerinde diske eklenmesi için sanal makinede bilgisayarım simgesini sağ tıklayıp Yönet diyoruz

Açılan pencerede disk yönetimi bölümünden boyutunu değiştireceğimiz disk alanına tıklayıp Birimi Genişlet diyoruz

Açılan pencerede eklenebilecek olan alan seçili olarak geliyor zaten onu seçip ileri diyoruz ve son olarak ve işlem tamamlanmış oluyor, kısaca VirtualBox’ta Disk Boyutu Nasıl Değiştirilir-Arttırılır ? işlemini bu şekilde yapabilirsiniz…

C# Console Örnekleri – Sayının Basamaklarının Sayı Değeri Kadar Döngü

Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamaklarında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kadar ekrana yazan program

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
      string sayi = Console.ReadLine();
      int toplam = 0;
      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
        toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
      for (int i = 0; i < toplam; i++)
        Console.WriteLine(sayi);
      Console.ReadKey();

C# Console Örnekleri – Yuvarlak Sayı Bulma

İlk olarak Yuvarlak Sayının tanımını yapalım sayının sayı değerleri toplamı ve çarpımı birbirine eşit ise yuvarlak sayıdır. örnek 321, 3+2+1=3*2*1, 1124 1+1+2+4=1*1*2*1*4 gibi , eğer toplamı çarpımının yarısı ise bu yarım yuvarlak sayıdır; 318 3+1+8=12 3*8*1=24 gibi
Şimdi geçelim programımıza kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki basamakları toplamı ve çapımı birbirine eşit olan yada çarpımı toplamının iki katı olan sayıları bulan program

 int top = 0, carp = 1;
      string sayi1, sayi2;
      Console.Write("Birinci Sayıyı Girin:");
      sayi1 = Console.ReadLine();
      
      Console.Write("İkinci Sayıyı Girin:");
      sayi2 = Console.ReadLine();
      
      Console.WriteLine("[{0},{1}] aralığında ki yuvarlak ve yarı yuvarlak sayılar:", sayi1, sayi2);
      for (int i = int.Parse(sayi1); i <= int.Parse(sayi2); i++)
      {
        int uzunluk = i.ToString().Length;
        while (uzunluk > 0)
        {
          top += int.Parse(i.ToString()[uzunluk-1].ToString());
          carp *= int.Parse(i.ToString()[uzunluk-1].ToString());
          uzunluk--;
        }//http://www.bilisimogretmeni.com
        if (top == carp)
        {
          Console.Write( "{0,4} : yuvarlak sayı \t \t",i);
        }
        else if (top == carp / 2)
        {
          Console.Write("{0,4} : yarı yuvarlak sayı \t",i);
        }
        top = 0;carp = 1;
      }//http://www.bilisimogretmeni.com

      Console.ReadLine();