Asp.Net Test 1

string text = “visual”; Console.WriteLine(text.ToUpperInvariant()); programının çıktısı nedir

bool bir değişkenin içindeki veri ile işlem yaparken kullanacağımız satırlardan hangisi doğrudur

Hangisi sayfada Labela bind yaptığımızda bilgiyi görüntüler.

Hangisi gridview içindeki bilgileri sıralama işleminde kullanılır

Kullanıcının session oturumunu nasıl sonlandırırız.

Hangisi doğrudur

Hangisi form nesnesi üzerinde işlem yapıldığında servera bilgiyi götürür

Web.config için hangisi yanlıştır?

Hangisi serverside kodları ayırmamıza yardımcı olmaz

”Codebehind” için en doğru açıklama hangisi

if (!(new Regex(@”^[a-zA-Z0-9_-.]+@[a-zA-Z0-9_-.]+.[a-zA-Z]{2,}$”)).IsMatch(val)) // ifadesi sizce ne olabilir

dataGridView1.Rows[dataGridView1.Rows.Count – 1].Cells[0]; //ifadesi sizce ne olabilir

String.Format(“{0:0.00}”, 123.4567); //ifadesinin sonucu ne çıkar

Hangisi daha fazla bir doğal sayıyı tutar

Hangisi sayıyı üste yuvarlar

SQL = “SELECT * From uyeler WHERE kullanici_adi LIKE ‘S%'”; //Hangisi doğrudur

Şu ifadelerden bir grup oluşturulursa hangisi grubun dışında kalır

Hangisi verileri databaseden çoklu tablo olarak getirmemizi sağlar

(TextBox)Master.FindControl(Request.QueryString[“value”]).Text; //Hangisi bu kodun ne iş yaptığını en iyi anlatır

Css Online Test 1

Hangi Css kod bloğu nesnesini bold yapar ?

margin: 5px 10px 3px 8px; dizilimine göre sol dış boşluk değeri kaç px olmuştur ?

Css'de yorum bloğu nasıl eklenir

Yazı rengini değiştirmek için hangisi kullanılır ?

Css açılımı hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

# işareti hangi seçiciyi belirtir?

Hangi Css kodu doğrudur ?

Hangi kod bloğu id si header olan nesnenin genişliğini 750px, yüksekliğini 30px ve yazı rengini siyah yapar ?

Hangi css kodu web sitesini yatay olarak ortalamak için kullanılır ?

Hangisi madde işaretlerini gizlemek için kullanılır ?

Hangi Css kodu ile yazı fontu değiştirilir ?

Hangisi ile yazının ilk harfi büyük harfle başlaması için kullanılır ?

< p > etiketinin font büyüklüğünü 14px yapmak için hangisi kullanılır ?

10px üst 15px alt 5px sağ 10px sol iç boşluk bırakmak için hangisi kullanılmalıdır ?

Css'de zemin rengini değiştirmek için hangisi kullanılır ?

Css'de linklerin altındaki çizgiyi kaldırmak için hangisi kullanılır ?

Sql Online Test 1

Sql açılımı hangisidir ?

Veri tabanında güncelleme yapmak için kullanılan komut hangisidir ?

Veri tabanında silme işlemi için kullanılan komut hangisidir ?

Veri tabanında yeni kayıt eklemek için kullanılan komut hangisidir ?

Personel tablosundan isim alanını getiren sorgu hangisidir ?

Personel tablosundaki tüm alanları getiren sorgu hangisidir ?

Personel tablosundan adı Ahmet olan kayıtları getiren sorgu hangisidir ?

Personel tablosunda adı 'a' harfi ile başlayan kayıtları getiren sorgu hangisidir ?

Tekrarlayan kayıtlardan sadece bir tanesini getiren sorgu hangisidir?

Sonuçları sıralı bir şekilde göstermek için hangi ifade kullanılır ?

Personel tablosunda Adı 'Ahmet' olan kaydın ismini 'Mehmet' olarak değiştiren sorgu hangisidir ?

Personel Tablosundan Adı 'Ahmet' olan kayıtları silmek için hangi sorgu kullanılır ?

Personel tablosundaki kayıtların sayısını getiren sorgu hangisidir ?

Hangi ifade iki değer arasındaki kayıtları seçmek için kullanılır ?

Yeni bir tablo oluşturmak için kullanılan komut hangisidir ?

Javascript & Jquery Test 1

JavaScript'i kullanarak cookie oluşturmak için kullanılacak kod bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.sort());

Aşağıdaki methodlardan hangisi karakter dizisindeki değeri getirir ?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.pop());

Hangisi doğrudur ?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.shift());

String fonksiyonların hangisi karakterlerin bir bölümünü alıp yeni bir sonuç olarak döndürür. ?

JQuery öğeleri seçmek için CSS seçicilerini kullanır?

Hangi fonksiyon bir string dizisindeki değerlerin tümünü büyük harfe çevirir

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; document.write(sehir.slice(2));

Hangi method ile string bir ifadeye link eklenir ?

Aşağıdaki kod bloğunun sonucu hangisidir ? var sehir= ["Amasya", "Tokat", "Samsun", "Erzurum"]; sehir.push("Ankara") document.write(sehir);

$("div") seçicisi ile neyi seçmiş oluruz

Hangisi yazılan karakterin string içinde geçtiği son indeks numarasını veya yoksa -1 değerini döndürür.