C# Console Örnekleri – Sayının Basamaklarının Sayı Değeri Kadar Döngü

Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamaklarında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kadar ekrana yazan program

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
      string sayi = Console.ReadLine();
      int toplam = 0;
      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
        toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
      for (int i = 0; i < toplam; i++)
        Console.WriteLine(sayi);
      Console.ReadKey();

C# Console Örnekleri – Girilen Sayının Basamak Değerleri Toplamı

Klavyeden kullanıcının girdiği bir sayının basamak değerleri toplamının bulunması isteniyor
Örnek..:
1453
1+4+5+3=13 gibi..
Sayının basamak değerleri toplamını bulabilmek için birden fazla yöntem kullanılabilir
1-

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int kacbasamak = sayi.ToString().Length;
      int toplam = 0;
      for(int i=0;i<kacbasamak;i++)
      {
        toplam +=Convert.ToInt32(sayi.ToString().Substring(i, 1));
      }
      Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
      Console.ReadLine();

2-

      Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");      
      string sayi = Console.ReadLine();
      int toplam = 0;      
      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
        toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
      Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
      Console.ReadLine();

bu ilk iki örnek birbirine benzer yapıda zaten farklı olarak

     Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
     int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());     
      int toplam = 0;     
      int carpan = 1;
      bool cikis = false;
      while (!cikis)
      {
        int mod = sayi % (carpan * 10);
        int kalan = mod / carpan;
        toplam += kalan;
        carpan *= 10;
        cikis = (mod == sayi);
      }
      Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
      Console.ReadLine();

C# Çizim Programı


C# ile çizim programı uygulamamız için ilk olarak yukarıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz form üzerinde 1 picture box, x ve y eksenlerini görüntülemek için 2 textbox, Renk Seçimi ve Temizleme işlemleri için 2 Button, Şekil seçimleri için 5 RadioButton ekliyoruz, RadioButtonların buton gibi gözükmesi için Appearance özelliklerini Button yapıyoruz ve kodlarımız aşağıda programın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz :

    Pen kalem = new Pen(Color.Black, 2);
    SolidBrush firca = new SolidBrush(Color.Black);
    Point basnoktasi, bitnoktasi;
    Graphics cizim;
    Random rnd = new Random();

    private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      Point konum = e.Location;
      textBox1.Text = konum.X.ToString();
      textBox2.Text = konum.Y.ToString();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.BackColor = Color.LightSteelBlue;
      pictureBox1.Refresh();
    }
   // www.bilisimogretmeni.com
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ColorDialog cd = new ColorDialog();
      DialogResult tus = cd.ShowDialog();
      if (tus==DialogResult.OK)
      {
        kalem.Color = cd.Color;
        firca.Color = cd.Color;
      }
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      kalem.Width = Convert.ToInt32(comboBox1.Text);
    }

    private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button==MouseButtons.Left)
      {
        basnoktasi = e.Location; // www.bilisimogretmeni.com
      }
    }

    private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      bitnoktasi = e.Location;
      if (radioButton1.Checked==true)
      {
        cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
        cizim.DrawLine(kalem, basnoktasi, bitnoktasi);
        cizim.Dispose();
      }
      else if (radioButton2.Checked==true)
      {
        int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
        int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
        
        cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
        cizim.DrawRectangle(kalem, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
        cizim.Dispose();
      }
      else if (radioButton4.Checked==true)
      {
       int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
        int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
        // www.bilisimogretmeni.com
        cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
        cizim.DrawEllipse(kalem, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
        cizim.Dispose();  
      }
      else if (radioButton3.Checked==true)
      {
        
        int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
        int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
        
        cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
        cizim.FillRectangle(firca, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
        cizim.Dispose(); 
      }
      else if (radioButton5.Checked==true)
      {
       int kirmizi=rnd.Next(256);
        int yesil=rnd.Next(256);
        int mavi=rnd.Next(256);
        
        firca.Color=Color.FromArgb(kirmizi,yesil,mavi);

        int genislik=bitnoktasi.X-basnoktasi.X;
        int yukseklik=bitnoktasi.Y-basnoktasi.Y;
        // www.bilisimogretmeni.com
        cizim = pictureBox1.CreateGraphics();
        cizim.FillEllipse(firca, basnoktasi.X, basnoktasi.Y, genislik, yukseklik);
        cizim.Dispose();  
      } 
      
    }

İndir “C# Çizim Programı” Cizimİslemleri012B.zip – 369 defa indirildi – 63 KB

C# Örnekleri – String Fonksiyon Örnekleri

C# ile string ifadeler üzerinde yapabileceğimiz işlemleri toplu bir şekilde uygulayan örnek program. Program içinde string arama IndexOf, string değiştirme Replace, Büyük ve küçük harfe çevirme ToLower ToUpper, parçalara ayırma Split, birleştirme Join fonksiyonları ile ilgili örnekler mevcut.
stringislem

 string str = "TÜRKİYE";
    Console.WriteLine(str);
    for (int i = 0; i < str.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("str[{0}] = {1}", i, str[i]);
    }

    Console.WriteLine(str.IndexOf("TÜRK")); // 0
    Console.WriteLine(str.IndexOf("türk")); // -1 (bulunamadı)
    Console.WriteLine(str.Substring(0,4)); // türk
    Console.WriteLine(str.ToLower()); // türkiye
    Console.WriteLine(str.ToUpper()); // TÜRKİYE

    str = "İlkokul";
    Console.WriteLine(str.Replace("İlk", "Orta")); // OrtaOkul    
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    string ad = "Ahmet";
    string soyad = "AK";
    int yas = 60;
    string adsoyad = ad + " " + soyad + " (yaş: " + yas + ")";
    Console.WriteLine(adsoyad); // Ahmet Ak (yaş:60)

    string diller = "C#, Java; HTML, CSS; PHP, JavaScript; SQL";
    string[] dil = diller.Split(new char[] { ',', ';', ' ' },
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    foreach (var sonuc in dil)
    {
      Console.WriteLine(sonuc);
    }
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    Console.WriteLine("Diller = " + string.Join(", ", dil));

    Console.WriteLine(" \n\n Bilişim Öğretmeni ".Trim());
    Console.ReadKey();

C# Örnekleri – Sayıyı Yazıya Çevirme

Daha önce 5 basamaklı sayıyı yazıya çevirme ve 4 basamaklı sayıyı yazıya çevirme örneklerini paylaşmıştık ama girilen değer 6 veya daha yukarı olduğu zaman bu okuma işlemini nasıl yapacağız şimdi bu konu ile alakalı örneği paylaşalım ilk olarak aşağıdaki form tasarımını yapıyoruz
sayioku
ve kodlarımız

  private string yaziyaCevir(decimal tutar)
    {
      string sTutar = tutar.ToString("F2").Replace('.', ','); // Replace('.',',') ondalık ayracının . olma durumu için      
      string lira = sTutar.Substring(0, sTutar.IndexOf(',')); //tutarın tam kısmı
      string kurus = sTutar.Substring(sTutar.IndexOf(',') + 1, 2);
      string yazi = "";

      string[] birler = { "", "BİR", "İKİ", "Üç", "DÖRT", "BEŞ", "ALTI", "YEDİ", "SEKİZ", "DOKUZ" };
      string[] onlar = { "", "ON", "YİRMİ", "OTUZ", "KIRK", "ELLİ", "ALTMIŞ", "YETMİŞ", "SEKSEN", "DOKSAN" };
      string[] binler = { "KATRİLYON", "TRİLYON", "MİLYAR", "MİLYON", "BİN", "" }; //KATRİLYON'un önüne ekleme yapılarak artırabilir.

      int grupSayisi = 6; //sayıdaki 3'lü grup sayısı. katrilyon içi 6. (1.234,00 daki grup sayısı 2'dir.)
      //KATRİLYON'un başına ekleyeceğiniz her değer için grup sayısını artırınız.

      lira = lira.PadLeft(grupSayisi * 3, '0'); //sayının soluna '0' eklenerek sayı 'grup sayısı x 3' basakmaklı yapılıyor.      

      string grupDegeri;

      for (int i = 0; i < grupSayisi * 3; i += 3) //sayı 3'erli gruplar halinde ele alınıyor.
      {
        grupDegeri = "";

        if (lira.Substring(i, 1) != "0")
          grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i, 1))] + "YÜZ"; //yüzler        

        if (grupDegeri == "BİRYÜZ") //biryüz düzeltiliyor.
          grupDegeri = "YÜZ";

        grupDegeri += onlar[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 1, 1))]; //onlar

        grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 2, 1))]; //birler        

        if (grupDegeri != "") //binler
          grupDegeri += binler[i / 3];

        if (grupDegeri == "BİRBİN") //birbin düzeltiliyor.
          grupDegeri = "BİN";

        yazi += grupDegeri;
      }

      if (yazi != "")
        yazi += " TL ";

      int yaziUzunlugu = yazi.Length;

      if (kurus.Substring(0, 1) != "0") //kuruş onlar
        yazi += onlar[Convert.ToInt32(kurus.Substring(0, 1))];

      if (kurus.Substring(1, 1) != "0") //kuruş birler
        yazi += birler[Convert.ToInt32(kurus.Substring(1, 1))];

      if (yazi.Length > yaziUzunlugu)
        yazi += " Kr.";
      else
        yazi += "SIFIR Kr.";

      return yazi;
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      label2.Text = yaziyaCevir(Convert.ToDecimal(textBox1.Text));
    }

sayioku1
bu güzel uygulama için hayati şahin‘e teşekkürler.

C# Uygulamaları – Emlak Programı

C# uygulamalarına emlak programı ile devam ediyoruz, bir emlak programında olması gereken temel işlemlerin bulunduğu çok güzel bir uygulama, c# emlak programı kaynak kodları ve kurulum dosyasını konu sonundan indirebilirsiniz. Dosya içerisinde kullanım ve kurulum klavuzu mevcut, programı 32 bit işletim sistemlerinde çalıştırmak için projenin özelliklerinden platform target özelliğini x86 olarak değiştirmelisiniz ve son olarak bu program için İsmail Uluer‘e teşekkürler…
Programın ekran görüntüleri
emlak1

emlak2

emlak3

emlak4

[Yükleme bulunamadı.]

C# Örnekleri – Kombinasyon Hesaplama Programı

C# örneklerimize kombinasyon programı ile devam ediyoruz, programa geçmeden önce kombinasyon nedir hatırlayıp kombinasyon hesaplama formülüne bakalım ve programa geçelim.
Kombinasyon bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir. Nesne grubunun tekabül ettiği kümenin alt kümeleri olarak da tanımlanabilir. Çünkü alt kümelerde sıra önemli değildir.

formülüne göre C(5,3) için aşağıdaki gibi bir hesaplama olması lazım

program kodlarımız
kombinasyon

 int n, r, kombinasyon, fakt, fakt1, fakt2;
      Console.WriteLine("Kombinasyon hesaplaması için n ve r değerlerini girin..:");
      Console.WriteLine(" n değeri ..:");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(" r değeri..:");
      r = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      fakt = n;//http://www.bilisimogretmeni.com
      for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
      {
        fakt = fakt * i;              
      }
      fakt2 = r;
      for (int i = r - 1; i >= 1; i--)
      {
        fakt2 = fakt2 * i;
      }//http://www.bilisimogretmeni.com
      int number;
      number = n - r;
      fakt1 = number;
      for (int i = number - 1; i >= 1; i--)
      {
        fakt1 = fakt1 * i;
      }
      fakt1 = fakt2 * fakt1;
      kombinasyon = fakt / fakt1;
      Console.WriteLine("Kombinasyon : {0}", kombinasyon);
      Console.ReadLine();