C# ile Kurulu Antivirüs Programını Kontrol Etme

C# ile geliştirilen bazı uygulamalarda kullanıcıların bilgisayarlarında antivirüs programının yüklü olup olmadığını bilmek isteyebilirsiniz. Yapacağımız uygulama yüklü antivirüs programının adını ve yolunu bulmamıza yarayacak. Windows işletim siteminde kurulu antivirüs programı ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için ManagementObjectSearcher sınıfını kullanmamız gerekir bunun için Sytem.Management sınıfını referans olarak eklememiz gerekir .

 using (var antiVirusBul = new ManagementObjectSearcher(@"\" + Environment.MachineName + @"\root\SecurityCenter2", "Select * from AntivirusProduct"))
      {
        var sonucGetir = antiVirusBul.Get();
        foreach (var aramaSonucu in sonucGetir)
        {
          Console.WriteLine("Kurulu Antivirüs Programı : " + aramaSonucu["displayName"].ToString());
          Console.WriteLine("Kurulu Olduğu Dizin : " + aramaSonucu["pathToSignedProductExe"].ToString());
        }
      }
      Console.Read();    

C# Örnekleri – Girilen İfadeyi Karıştırmak

Kullanıcının girmiş olduğu ifadedeki harflerin yerini değiştirerek yeni bir ifade elde edip sonucu ekranda yazdırıyoruz.
karisikstring

 Console.WriteLine("Bir ifade girin");
      string ad = Console.ReadLine();
      string yeni="";     
      Random r = new Random();
      int randomIndex = 0;     
      int uzunluk=ad.Length;
      for (int i = uzunluk; i > 0; i--)
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        randomIndex = r.Next(0, uzunluk);
        yeni += ad[randomIndex];
        ad = ad.Remove(randomIndex, 1);       
        uzunluk=ad.Length;
      }
      Console.WriteLine(yeni);
        Console.ReadKey();

C# Dersleri – DataGridView ComboBox Ekleme ve Kullanma

dgvcomboboxekleme

 dataGridView1.ColumnCount = 3;
      dataGridView1.ColumnHeadersVisible = true;

      dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Öğrenci Adı";
      dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Soyad";      
      dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Adres";
      
      DataGridViewComboBoxColumn combo = new DataGridViewComboBoxColumn();
      combo.Items.AddRange("10A", "And11A", "11C");
      combo.HeaderText = "Sınıf";      
      dataGridView1.Columns.Add(combo);
      int sayi = dataGridView1.Columns.Count-1;
      dataGridView1.Columns[sayi].DisplayIndex = 2;   

İlk olarak form üzerinde bir DataGridView ekliyoruz daha sonra form load olayına gelip yukarıdaki kodları yazıyoruz kodlarda sıraya ilk olarak DataGridView sütun sayısını belirleyip başlıkların görünür olacağını söylüyoruz, daha sonra DataGridView sütun başlıklarını ekliyoruz. Şimdi sıra geldi DataGridView’e combobox eklemeye bunun için DataGridViewComboBoxColumn sınıfından bir nesne üretip içine Eklenecek olan bilgileri ve sütun başlığını giriyoruz,dataGridView1.Columns.Add ile oluşturduğumuz combobox DataGridView’e eklenmiş oluyor ama son sütuna, eğer son sütun değilde arada bir yerde göstermek istiyorsanız dataGridView1.Columns[sayi].DisplayIndex satırında olduğu gibi görüntüleneceği sırayı seçebilirsiniz.

DataGridView’e Combobox ekledik peki bunu nasıl kullanacağız combobox’da değişiklik olduğunda bilgilere erişmek ve kullanmak istiyorsanız
ilk olarak DataGridView’in EditingControlShowing olayına

 ComboBox cb = e.Control as ComboBox; if (cb != null)
      {
        cb.SelectedIndexChanged -= new EventHandler(cb_SelectedIndexChanged);
        cb.SelectedIndexChanged += new EventHandler(cb_SelectedIndexChanged);
      } 

yazıyoruz burada nesne eğer combobox ise cb.SelectedIndexChanged isimli olayı tetikliyoruz ve bu olay içinde combobox içindeki bilgileri okuma işlemini yapıyoruz. seçili olan değer o satırdaki ilk hücrenin içine ekleniyor

  public void cb_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {      
      var gecerli = dataGridView1.CurrentCellAddress;
      var gelen = sender as DataGridViewComboBoxEditingControl;
      DataGridViewTextBoxCell hucre = (DataGridViewTextBoxCell)dataGridView1.Rows[gecerli.Y].Cells[0];
      hucre.Value = gelen.EditingControlFormattedValue.ToString();
    }

C# Console Örnekleri – Girilen Sayının Basamakları Üzerinde İşlem Yapma

Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamakları toplamını, sayının tersini, ilk ve son basamaklarını,iki ve üçüncü basamaklarını yer değiştiren program
basamakyerdegistir

Console.WriteLine("4 Basamaklı Bir Sayı Girin");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int basamak1 = (n / 1000) % 10;
      int basamak2 = (n / 100) % 10;
      int basamak3 = (n / 10) % 10;
      int basamak4 = (n % 10);
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine("Basamakları Toplamı: {0}", basamak1 + basamak2 + basamak3 + basamak4);
      Console.WriteLine("Ters Hali: {0}{1}{2}{3}", basamak4, basamak3, basamak2, basamak1);
      Console.WriteLine("İlk ve son basamak yer değiştirince: {0}{1}{2}{3}", basamak4, basamak1, basamak2, basamak3);
      Console.WriteLine("İki ve üçüncü basamak yer değiştirince: {0}{1}{2}{3}", basamak1, basamak3, basamak2, basamak4);
      Console.ReadKey();

C# Console Örnekleri – Ok İşareti Oluşturma

Kullanıcının girdiği genişlik değerine göre kum saati oluşturan program
asagibakanok

      Console.WriteLine("Kaç basamaklı ok yapmak istiyorsunuz");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
    Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
      new string('.', ((n * 2 - 1) - n) / 2),
      new string('#', n)); 
    for (int i = 0; i < n - 2; i++)
    {
      Console.WriteLine("{0}{1}{2}{1}{0}",
        new string('.', n / 2),
        new string('#', 1),
        new string('.', n - 2));
    }
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
      new string('#', n / 2 + 1),
      new string('.', ((n * 2 - 1) - 2 * (n / 2 + 1)))); 
    for (int i = 0; i < n - 2; i++)
    {
      Console.WriteLine("{0}{1}{2}{1}{0}",
        new string('.', i + 1),
        new string('#', 1),
        new string('.', ((n * 2 - 1) - 4 - (i*2))));
    }//http://www.bilisimogretmeni.com/
    Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
      new string('.',n-1),
      new string('#', 1));
    Console.ReadKey();

C# Console Örnekleri – Kum Saati Prrogramı

Kullanıcının girmiş olduğu sayıya göre kum saati oluşturan console uygulaması
kumsaati

 Console.WriteLine("Kaç Yıldızla Kum Saati Oluşturulacak");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("{0}",
        new string(('*'), n));

      for (int i = 0; i < n / 2 - 1; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
          new string(('.'), i + 1),
          new string(('*'), n - 2 - 2 * i));
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine("{0}*{0}",
        new string(('.'), n / 2));

      for (int i = 0; i < n / 2 - 1; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}{1}{0}",
          new string(('.'), n / 2 - 1 - i),
          new string(('*'), 3 + i * 2));
      }
      //http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine("{0}",
        new string(('*'), n));
      Console.ReadKey();

C# Örnekleri – String Fonksiyon Örnekleri

C# ile string ifadeler üzerinde yapabileceğimiz işlemleri toplu bir şekilde uygulayan örnek program. Program içinde string arama IndexOf, string değiştirme Replace, Büyük ve küçük harfe çevirme ToLower ToUpper, parçalara ayırma Split, birleştirme Join fonksiyonları ile ilgili örnekler mevcut.
stringislem

 string str = "TÜRKİYE";
    Console.WriteLine(str);
    for (int i = 0; i < str.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("str[{0}] = {1}", i, str[i]);
    }

    Console.WriteLine(str.IndexOf("TÜRK")); // 0
    Console.WriteLine(str.IndexOf("türk")); // -1 (bulunamadı)
    Console.WriteLine(str.Substring(0,4)); // türk
    Console.WriteLine(str.ToLower()); // türkiye
    Console.WriteLine(str.ToUpper()); // TÜRKİYE

    str = "İlkokul";
    Console.WriteLine(str.Replace("İlk", "Orta")); // OrtaOkul    
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    string ad = "Ahmet";
    string soyad = "AK";
    int yas = 60;
    string adsoyad = ad + " " + soyad + " (yaş: " + yas + ")";
    Console.WriteLine(adsoyad); // Ahmet Ak (yaş:60)

    string diller = "C#, Java; HTML, CSS; PHP, JavaScript; SQL";
    string[] dil = diller.Split(new char[] { ',', ';', ' ' },
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    foreach (var sonuc in dil)
    {
      Console.WriteLine(sonuc);
    }
    //http://www.bilisimogretmeni.com/
    Console.WriteLine("Diller = " + string.Join(", ", dil));

    Console.WriteLine(" \n\n Bilişim Öğretmeni ".Trim());
    Console.ReadKey();