VERİTABANI ORGANİZASYONU 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 1. 1.       Veri tabanı yazılımı nedir, tanımlayınız ? 10p
 2. 2.       Veritabanını oluşturan nesnelerden üçünü yazınız ? 10p
 3. 3.       Alan adları belirlenirken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız ? 10p
 4. 4.       Aşağıdaki cümleleri okuyarak D veya Y harfi koyunuz ? 16p
  1. ( ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
  2. ( ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
  3. ( ) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
  4. ( ) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
  5. ( ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
 5. 5.       Access programında sütun silme işlemi ………………………………………. görünümünde, satır silme işlemi  ……………………………………..görünümünde yapılır. 10p
 6. 6.       Aşağıda verilen boşluklara verilen kelimeleri doğru olarak yerleştiriniz? 16p

( metin   –   sayı   –   not   –   tarih/saat )

–          Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılan veri türüne ………………………………..denir.

–          Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan oluşabilen veri türüne …………………………denir.

–          Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüne ………………………..denir.

–          Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüne ………………………..denir.

 1. 7.       Birincil anahtar hangi görünümde tabloya eklenir ? 10p
 2. 8.       Aşağıdaki soruları cevaplayınız ? 18p


1. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar                             B) Tablolar

C) Sorgular                             D) Raporlar

2. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim                                 B) Giriş Maskesi

C) Resim Yazısı                      D) Varsayılan Değer

3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli                               B) Geçerlilik Metni

C) Giriş Maskesi                     D) Varsayılan Değer

 

4. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60                                  B) =<60

C) >=60                                   D) <=60

5. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş                                   B) Oluştur

C) Dış Veri                              D) Veri Tabanı araçları

 

6. aşağıdakilerden hangisi veritabanı maskelemesinde kullanılan karakter değildir ?

A) #                                        B) L

C) ?                                         D) {}

CEVAPLAR

 1. 1.       Veri tabanı yazılımı nedir, tanımlayınız ? 10p

“Veri tabanı yazılımı” veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya bilgiye aynı anda erişme olanağı tanıyan, verilerin düzenli bir şekilde saklanmasına imkan sağlayan yazılımlardır.

 1. 2.       Veritabanını oluşturan nesnelerden üçünü yazınız ? 10p

Tablolar, Formlar, Raporlar, Sorgular, Makrolar, Modüller

 1. 3.       Alan adları belirlenirken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız? 10p

Alan adları belirlenirken 64 karakteri geçmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Alan adlarında boşluk bırakılabilir.

Bir tabloda ayni alan adı sadece bir kez kullanılabilir.

Alan isimlerinde nokta(.), ünlem(!), tırnak(‘), noktalı virgül(;) ve köşeli parantez([ ]) bulunamaz.

 1. 4.       Aşağıdaki cümleleri okuyarak D veya Y harfi koyunuz ? 16p
  1. (Y ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
  2. (D ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
  3. ( Y) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
  4. ( D) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
  5. (Y ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
 2. 5.       Access programında sütun silme işlemi VERİ SAYFASI görünümünde, satır silme işlemi  TASARIM görünümünde yapılır. 10p
 3. 6.       Aşağıda verilen boşluklara verilen kelimeleri doğru olarak yerleştiriniz? 16p

( metin   –   sayı   –   not   –   tarih/saat )

–          Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılan veri türüne METİN denir.

–          Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan oluşabilen veri türüne NOT denir.

–          Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüne SAYI denir.

–          Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüne TARİH/SAAT denir.

 1. 7.       Birincil anahtar hangi görünümde tabloya eklenir ? 10p

Tasarım

 1. 8.       Aşağıda verilen soruları cevaplayınız ? 16p

1.B, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B, 6.D 

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları Ve Cevapları

1.) Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Yaşı giriniz=");

      byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

      if (yas >= 7)
Console.Write("Okula başlıyabilirsiniz.");

      else
Console.Write("Okula başlamak için daha küçüksünüz.");
Console.ReadKey();
}

2.) 0-100 arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri ekranda gösteren programı yazınız.(10P)

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();
}

3) Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın kodunu yazınız.(15P)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz:");
short x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int fak = 1;
for (int i = 1; i <= x; i++)
{
fak = fak * i;
}
Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli:{1}", x, fak);
Console.ReadKey();
}

4) İnt veri tipinde tanımlanıp değerleri girilen dizinin en büyük elemanını bulan program kodunu yazınız.(15P)

static void Main(string[] args)
{ int[] dizi =new int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};
int enb = dizi[0];
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
if (dizi[i] > enb)
enb = dizi[i];
Console.WriteLine(dizi[i]);
}
Console.WriteLine("Dizinin en büyük elemanı: {0}", enb);}

5.) Klavyen girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını yapan program kodunu yazınız.

static void Main(string[] args)
{
int x, y, top = 0;
Console.Write("Birinci sayıyı girniz:");
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı girniz:");
y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
for (int i = x; i <=y; i++)
{
top = top + i;
}
Console.WriteLine("{0} ve {1} sayıları arasındaki sayıların toplamı:{2}", x, y, top);
Console.ReadKey();
}

6.) Klavyeden girilen bir tam sayının karesini bulan metodu ve bu metodun program içerisinde kullanımını gösteren programın kodunu yazınız.

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
int s1, sonuc;
s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = KareAl(s1);
Console.WriteLine("{0} sayısının karesi: {1}", s1, sonuc);
}
static int KareAl(int sayi)
{
int karesi = sayi * sayi;
return karesi;
}

7.) Klavyeden “0” girilene kadar kaç adet sayı girildiğini bulan ve ekrana yazan, programın kodunu while döngüsü kullanarak yazınız.

static void Main(string[] args)
{
int i = 1, adet = 0;
while (i != 0)
{
i = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
adet++;
}
Console.WriteLine("Girilen satı adedi={0}", adet);
Console.ReadKey();
}

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Ve Cevapları

1. For döngüsü kullanarak ekrana ad ve soyadınızı 41 kere yazan C# kodunu yazınız.(10p)

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 1; i <=41; i++)
{
Console.WriteLine(" Ad ve Soyad");
}
Console.ReadKey();
}

2. Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Yaşı giriniz=");

      byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

      if (yas >= 7)
Console.Write("Okula başlıyabilirsiniz.");

      else
Console.Write("Okula başlamak için daha küçüksünüz.");
Console.ReadKey();
}

3.Kodu verilen programın tabloda verilen değerlere göre ekran çıktılarını tabloya yazınız.(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz:");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if((sayi % 4 == 0) && (sayi % 5 ==0))
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünebilir",sayi);
else
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünemez", sayi);
Console.ReadKey();
}

Girilen sayi değerleri
Ekran çıktısı

20

20 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünebilir

15

15 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünemez

30

15 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünemez

40

20 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünebilir

4.1 ile 10 arasındaki sayıların çarpımını yapan C# programını yazınız.

static void Main(string[] args)(15p)
{
int carpim = 1;
for (int i = 1; i < 11; i++)
{
carpim = carpim * i;
}
Console.WriteLine("1-10 çarpımı={0}", carpim);
Console.ReadKey();
}

5.Klavyeden karne ortalaması girilen bir öğrencinin belge durumunu gösteren C# program kodunu yazınız.( 0-69:belge alamaz,70-84:Teşekkür belgesi, 85-100:takdir belgesi)(15p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Karne ortalmasını giriniz=");
byte ort = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (ort >= 0 && ort <= 69)
Console.WriteLine("Herhangi bir belge alamazsınız"); 
else if (ort >= 70 && ort <= 84)
Console.WriteLine("Teşekkür belgesi");
else if (ort >= 85 && ort <= 100)
Console.WriteLine("Takdir belgesi");
else
Console.WriteLine("Ortalama 0-100 arasında giriniz");
}

6.Aşağıda verilen kodun tablodaki değerlere göre sonucu yazınız.

if ( (x <= 10 && y > 4) || z == “bilişim”)

x, y, z değerleri

Sonuç (True veya False)

x=10, y=5, z=”bilişim”

True

x=20, y=3, z=”BİLİŞİM”

False

x=3, y=27, z=”bilişim

True

7.Klavyeden girilen iki sayının toplamını yapan C# programı yazınız.

static void Main(string[] args)(10p)

{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("2. Sayıyı giriniz");
int y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int toplam = x + y;
Console.Write("{0}+{1}={2}",x,y,toplam);
Console.ReadKey();
}

8.Klavyeden girilen rakamı yazıyla ekrana yazdıran programı Switch-Case kullanarak yazınız.(15p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
switch (x)
{
case 1: Console.Write("Bir"); break;
case 2: Console.Write("İki"); break;
case 3: Console.Write("Üç"); break;
case 4: Console.Write("Dört"); break;
case 5: Console.Write("Beş"); break;
case 6: Console.Write("Altı"); break;
case 7: Console.Write("Yedi"); break;
case 8: Console.Write("Sekiz"); break;
case 9: Console.Write("Dokuz"); break;
default: Console.Write("Girdiğiniz değer rakam değil"); break;
}
Console.ReadKey();    }

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
1-Klavyeden girilen 5 sayıdan 3’e ve 9’a tam bölünenlerin toplamını ekrana yazdıran programı while döngüsü ile yapın.

2- Ekran çıksı “1 2 3 4 5 5 4 3 2 1” şeklinde olan programı yapın.

3-Klavyeden girilen 5 sayıdan çift ve tek olanları toplayıp farklarını bulan programı while döngüsü ile yapın.

4-Öğrencinin girilen 3 notunun ortalamasına göre kaldı ve geçti sonucunu ekranda gösteren programı yapın.

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Cevapları

1-

prgt1

 int toplam = 0;
      int i=0;
      while(i<5)
      {
        Console.WriteLine(i + 1 + " .sayıyı girin");
        int sayi = Int16.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi % 3 == 0 && sayi % 9 == 0)
        {
          toplam += sayi;
        }
        i++;
      }
      Console.WriteLine("Girilen sayılardan 3've 9'a bölünenlerin toplamı={0}", toplam);
      Console.ReadKey();

2-
prgt2

 for (int i = 1; i <= 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      for (int i = 5; i >= 1; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      Console.ReadKey();

3-
prgt3

 int toplamtek = 0;
      int toplamcift = 0;
       int i=0;
      while(i<5)
      {
        Console.WriteLine(i + 1 + " .sayıyı girin");
        int sayi = Int16.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi % 2 == 0)
        {
          toplamcift += sayi;
        }
        else
        {
          toplamtek += sayi;
        }
         i++;
      }
      Console.WriteLine("Çift sayıların toplamı={0}", toplamcift);
      Console.WriteLine("Tek sayıların toplamı={0}", toplamtek);
      Console.WriteLine("Sayıların Farkı={0}", toplamcift-toplamtek);
      Console.ReadKey();

4-
prgt4

 int toplamnot = 0;      
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + 1 + " .yazılı notu");
        int not = Int16.Parse(Console.ReadLine());
        toplamnot += not;
      }
      int ortalama = toplamnot / 3;
      if (ortalama >= 50)
      {
        Console.WriteLine("Dersten geçtiniz ortalamınız {0}", ortalama);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Dersten kaldınız ortalamınız {0}", ortalama);
      }
      
      Console.ReadKey();

Html – Css Test Soru Ve Cevapları

Konu sonundan Html – Css Test Soru Ve Cevaplarını indirebilirsiniz aşağıda belge içindeki sorulardan bir bölümünü görüyorsunuz..
CSS+HTML
12.CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz.
A)Bir tablonun border’ının rengi kırımızı yapılması
B)Bir yazının fontunun Arial yapılması
C) Bir link alt çizgisinin kaldırılması
D)Bir link’in üzerine gelindiğinde link’in renginin değiştirilmesi
E) Bir sayfanın yeniden yüklenmesi

13.Bir tablo hücresinin genişliğini diğer hücrelerden daha büyük yapmak için td tag’inin hangi özelliği kullanılır.
A) cols
B)rows
C)colspan
D)rowspan
E)columns

14.test.css dosyalarındaki style’leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.
A)html B)style C) link D)body E)head

15.Class selector ile id selector arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)class selector’ler yanlızca inline elementler için geçerlidir. id ise block level için geçerlidir.
B)class selector’ler yanlızca block level elementler için kullanılır. id ise inline elementler için kullanılır
C)class’lar sadece renk ve border özellikleri için kullanılır. id her style için kullanılabilir.
D)class selectorler istenildiği kadar kullanılabilir. id selector’ler yanlızca bir kere kullanılabilir.
E)class selector’ler sadece .css dosyalarında kullanılır. id ise istenildiği yerde kullanılabilir.

16.Bir sayfadaki tüm linklerin alt çizgisini kaldırmak için aşağıdaki hangi style’li kullanmamız gerekir.
A)a{text-line:none}
B)a{text-line:none}
C)link{text-line:none}
D)a{text-decoration:none}
E)a{text-decoration:null}

17.Bir link tıklandığında bağlanılan sayfanın başka bir frame’de açılması için A tag’inin hangi
attribute’si kullanılır.
A)link B)name C)target D)base E)frame

18.Aşağdaki kodlardan hangisiyle yazıyı ortalarız
a) < center> b) < left> c) < body> d)< align>

19.FTP nedir?
a) Dosya transfer protokolü
b) İnternet protokolü
c) Alan adı
d) Web sunucu

20.Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır?
a) Apache b) Dreamweaver c) Fireworks d) Firefox

21.Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) < font> b) < body> c) < title> d) < table>

22.Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) alt b) value c) src d) top

[Yükleme bulunamadı.]

Web Tasarımı ve Programlama Dersi 1.Dönem Sınav Soru ve Cevapları

1.Site tanımlama işlemi nasıl yapılır?
2.Ön İzlemede kullanılacak web tarayıcılarını nasıl belirleriz?
3.Web tasarım editöründe bölünmez boşluk eklemek için hangi tuş bileşeni (kısayol tuşu) kullanılır?
4.Sınıf seçici ile ID seçici arasındaki fark nedir?
5.CSS kullanım alanlarından, Yerel kullanım, Global kullanım ve Bağlantılı kullanım alanları arasındaki fark nedir? Açıklayınız.
6.baslik isimli bir sınıf seçisine Global kullanım alanında, şu özellikleri tanımlamak için gerekli kodları yazınız. (renk=kırmızı, metin hizalaması=sol,font büyüklüğü=7pt)
7. Aşağıdaki kodların sonucunda oluşan sayfanın resmini çizip boyayınız.

<head runat="server">
 <title></title>
  <style type="text/css" >
  .kutu1
  {
    position:absolute;
    width:300px;
    height:100px;
    left:0px;
    top:0px;
    z-index:-1;
    background-color:Red;
    }
   .kutu2
  {
    position:absolute;
    width:300px;
    height:100px;
    left:100px;
    top:50px;
    z-index:0;
    background-color:yellow;
    }
  
   .kutu3
  {
    position:absolute;
    width:50px;
    height:50px;
    left:400px;
    top:0px;
    z-index:1;
    background-color:blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  
  <div class="kutu1" >
  </div>
   <div class="kutu2" >
  </div>
   <div class="kutu3" >
  </div>
</body>
</html>

8.Aşağıdaki renk kodları hangi renkleri ifade etmektedir. yazınız.
#ffffff=
#000000=
#ff0000=
#00ff00=
#0000ff=

Cevaplar
1.Site menüsünden/Yeni Site seçeneği seçilir.
2.Dosya menüsündeki Tarayıcıdaki ön izleme seçeneğinin altında bulunan Tarayıcı Listesini Düzenle alanı tıklanmalıdır.
3.Ctrl, Shift ve Boşluk
4.Sınıf seçici birden fazla öğe için kullanılabilirken, id seçici sayfadaki tek bir tag için kullanılabilir.
5.Yerel kullanımda, belirlenen özellikler sadece özelliklerin yazıldığı tag için geçerlidir.
Global kullanımda, belirlenen özellikler tüm sayfa için geçerlidir.
Bağlantılı kullanımda, belirlenen özellikler web sitesindeki tüm sayfalara uygulanabilir.
6.

<html><head><title></title>
<styletype="text/css">
.baslik {color:red; text-align:left; font-size:7pt;}
</head>

7.
csssoru
8.
#ffffff= beyaz
#000000= siyah
#ff0000=kırmızı
#00ff00=yeşil
#0000ff=mavi

AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME Dersi Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

1.Kablosuz iletişimi nedir?
Kablosuz iletişim, bir noktadan başka bir noktaya kablo hattı kullanmadan kızıl ötesi ışık veya radyo frekansları aracılığı ile veri, ses veya görüntü taşınmasına denir.

2.Kablosuz modemin bağlantıları yapıldıktan sonra cihaz çalıştırılır. Kablosuz modemin ön panelinde bulunan ışıklar (ledler) kontrol edilir. Bu ışıkların yanıp ve yanmama hâllerindeki durumları yazınız.
Power:Işık yanıyor ise modemin güç kaynağına takılı olduğunu gösterir. Işık yanmıyorsa kablo bağlantıları kontrol edilir.
ADSL: Işık yanıp sönüyor ise ADSL bağlantısının kurulum aşamasında olduğunu gösterir. Işık sürekli yanıyor ise ADSL bağlantısı kurulmuş demektir ve modemin veri alış verişine hazır olduğunu gösterir.
İnternet: Işık yanmıyor ise WLAN(Kablosuz yerel alan ağ) çalışmıyor demektir. Işık sabit bir şekilde yanıyor ise WLAN’ın çalıştığını gösterir. Eğer ışık yanıp sönüyor ise WLAN üzerinden veri alışverişi olduğunu gösterir.
Wireless: Işık yanıyor ise kablosuz bağlantının aktif olduğunu, ışık yanmıyor ise kablosuz bağlantının pasif olduğunu gösterir ve modemin anteni kontrol edilir.
Ethernet: Işık yanıyor ise cihaza UTP kablo ile bir cihazın (bilgisayarın, erişim noktasının) bağlı olduğunu gösterir. Işık yanmıyorsa UTP kablo ile cihaz bağlantısı yapılmadığını gösterir.

3.Modem ayarları ve kurulumu iki şekilde yapılabilir.
Birinci yöntem: Kablosuz modem paketinin içinde gelen kurulum CD’si ile program kurulur. Bu program aracılığıyla modeme bağlantı yapılıp ayarları kişiselleştirilir. İkinci yöntemi yazınız.

İkinci yöntem: Kablosuz veya kablolu olarak modeme bağlı bir bilgisayarda web tarayıcısının adres çubuğuna modem ara yüzünün IP numarası yazılıp çalıştırılır. Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra modeme bağlantı yapılmış olur ve ayarlar kişiselleştirilebilir.

4.Erişim noktası (AP: Access Point) nedir?
Kablosuz LAN sisteminin kurulması için merkezî konumda olan ve kapsama alanı içerisindeki tüm trafiği yöneten bir kablosuz cihazdır.

5.Anten, elektromanyetik dalgaları yaymak veya yakalamak için kullanılan elektronik devre elemanıdır. AP’lerde kullanılan anten çeşitlerini yazınız. Hangisi daha güçlü bir anten çeşididir.
Tek yöne açık anten (Daha güçlü bir anten çeşididir)
Tüm yöne açık anten

6.Topoloji, yerleşim şekli demektir. Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel(gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleştirir. Yerel alan ağlarında kullanılan topoloji çeşitlerini yazınız.
Bus (Ortak Yol)Topoloji
Yıldız (Star) Topoloji
Ağaç Topoloji
Ring (Halka) Topoloji
Mesh Topoloji

7.Eski tip modemler ile ADSL modem arasındaki en temel fark nedir?
Eski tip modemler bilgisayardan dijital sinyalleri alır ve analog sinyalleri telefon hattından gönderir. Alıcı modem bu analog sinyalleri yeniden dijital bilgiye çevirir. ADSL modemleri ise bunu yapmak yerine verileri dijital formda alır ve gönderir, analog sinyallere çevirme işi hiçbir zaman yapılmaz.

8.Aşağıda resimlerini gördüğünüz kabloları çeşitlerini yazınız
kablolar
CAT5, CAT6, STP, KOAKSİYEL

9.Şekilde gördüğünüz cihazın kullanım amacı nedir?
sipliter
Telefon sinyali ile data sinyalini ayırmak amacı ile kullanılır

10.Aşağıdaki resimde ADSL modemim Kablo Bağlantılarını Çiziniz.
adslbaglanti