VERİTABANI ORGANİZASYONU 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 1. 1.       Veri tabanı yazılımı nedir, tanımlayınız ? 10p
 2. 2.       Veritabanını oluşturan nesnelerden üçünü yazınız ? 10p
 3. 3.       Alan adları belirlenirken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız ? 10p
 4. 4.       Aşağıdaki cümleleri okuyarak D veya Y harfi koyunuz ? 16p
  1. ( ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
  2. ( ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
  3. ( ) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
  4. ( ) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
  5. ( ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
 5. 5.       Access programında sütun silme işlemi ………………………………………. görünümünde, satır silme işlemi  ……………………………………..görünümünde yapılır. 10p
 6. 6.       Aşağıda verilen boşluklara verilen kelimeleri doğru olarak yerleştiriniz? 16p

( metin   –   sayı   –   not   –   tarih/saat )

–          Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılan veri türüne ………………………………..denir.

–          Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan oluşabilen veri türüne …………………………denir.

–          Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüne ………………………..denir.

–          Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüne ………………………..denir.

 1. 7.       Birincil anahtar hangi görünümde tabloya eklenir ? 10p
 2. 8.       Aşağıdaki soruları cevaplayınız ? 18p


1. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar                             B) Tablolar

C) Sorgular                             D) Raporlar

2. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim                                 B) Giriş Maskesi

C) Resim Yazısı                      D) Varsayılan Değer

3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli                               B) Geçerlilik Metni

C) Giriş Maskesi                     D) Varsayılan Değer

 

4. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60                                  B) =<60

C) >=60                                   D) <=60

5. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş                                   B) Oluştur

C) Dış Veri                              D) Veri Tabanı araçları

 

6. aşağıdakilerden hangisi veritabanı maskelemesinde kullanılan karakter değildir ?

A) #                                        B) L

C) ?                                         D) {}

CEVAPLAR

 1. 1.       Veri tabanı yazılımı nedir, tanımlayınız ? 10p

“Veri tabanı yazılımı” veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya bilgiye aynı anda erişme olanağı tanıyan, verilerin düzenli bir şekilde saklanmasına imkan sağlayan yazılımlardır.

 1. 2.       Veritabanını oluşturan nesnelerden üçünü yazınız ? 10p

Tablolar, Formlar, Raporlar, Sorgular, Makrolar, Modüller

 1. 3.       Alan adları belirlenirken dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız? 10p

Alan adları belirlenirken 64 karakteri geçmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Alan adlarında boşluk bırakılabilir.

Bir tabloda ayni alan adı sadece bir kez kullanılabilir.

Alan isimlerinde nokta(.), ünlem(!), tırnak(‘), noktalı virgül(;) ve köşeli parantez([ ]) bulunamaz.

 1. 4.       Aşağıdaki cümleleri okuyarak D veya Y harfi koyunuz ? 16p
  1. (Y ) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.
  2. (D ) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.
  3. ( Y) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.
  4. ( D) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.
  5. (Y ) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
 2. 5.       Access programında sütun silme işlemi VERİ SAYFASI görünümünde, satır silme işlemi  TASARIM görünümünde yapılır. 10p
 3. 6.       Aşağıda verilen boşluklara verilen kelimeleri doğru olarak yerleştiriniz? 16p

( metin   –   sayı   –   not   –   tarih/saat )

–          Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılan veri türüne METİN denir.

–          Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan oluşabilen veri türüne NOT denir.

–          Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüne SAYI denir.

–          Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüne TARİH/SAAT denir.

 1. 7.       Birincil anahtar hangi görünümde tabloya eklenir ? 10p

Tasarım

 1. 8.       Aşağıda verilen soruları cevaplayınız ? 16p

1.B, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B, 6.D 

Veri Tabanı (SQL) Dersi Çalışma Soruları ve Cevapları

vtcalisma
Yukarıdaki veri tabanında öğrencilerin temel bilgileri, okudukları bölüm ve aldıkları dersleri gösteren tablolar bulunmaktadır.
Aşağıdaki sorulara bu veri tabanını esas alarak cevap veriniz.
1.Hiç ders almayan öğrencilerin listesini verecek sql komutunu yazınız.

SELECT * FROM OGRENCI WHERE OGR_NO NOT IN (SELECT OGR_NO FROM OGRENCI_DERS)

2.Öğrencilerin ad, soyad bilgilerini ve aldıkları derslerin adlarını veren sql komutlarını yazınız.

SELECT OGRENCI.AD, OGRENCI.SOYAD, OGRENCI_DERS.DERSAD FROM OGRENCI INNER JOIN OGRENCI_DERS ON OGRENCI.OGR_NO = OGRENCI_DERS.OGR_NO

3.Öğrencilerin bir bölümü bitirebilmeleri için en az 150 kredilik ders almaları gerekmektedir. Mezun olabilecek öğrencilerin öğrenci numarasını, adını, soyadını ve aldıkları derslerin toplam kredisini gösteren sql komutunu yazınız.

SELECT OGRENCI.OGR_NO, OGRENCI.AD, OGRENCI.SOYAD, SUM(OGRENCI_DERS.KREDI) FROM OGRENCI INNER JOIN OGRENCI_DERS ON OGRENCI.OGR_NO = OGRENCI_DERS.OGR_NO WHERE SUM(OGRENCI_DERS.KREDI) >= 150

4.Her bölümde okuyan toplam öğrenci sayısını veren sql komutunu yazınız. (Bölüm adı ve öğrenci sayısı listelenecektir.)

SELECT BOLUM.AD, COUNT(*) AS [ÖĞRENCİ SAYISI] FROM OGRENCI INNER JOIN BOLUM ON OGRENCI.BOLUM_KOD = BOLUM.KOD GROUP BY BOLUM.AD

5.”bozok.edu.tr” uzantılı mail adresi kullanan öğrencileri listeleyen sql komutunu yazınız.

SELECT * FROM OGRENCI WHERE MAIL LIKE "*bozok.edu.tr"

6.Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin aldıkları derslerin adını, dersin haftalık saatini (bir dersin haftalık ders saati teorik ve uygulamanın toplamıdır), kredisini gösteren sql komutunu yazınız. (Her bir ders yalnızca bir kere tekrarlanacaktır.)

SELECT DERSAD, (TEORIK + UYGULAMA) AS [DERS SAATİ] , KREDI FROM OGRENCI_DERS WHERE BOLUM_KOD = 1 (BURADA BİLGİSAYAR BÖLÜMÜNÜN KODU GİRİLMESİ GEREKİR) GROUP BY DERSAD, (TEORIK + UYGULAMA) , KREDI

7.Her bölümde okutulan toplam ders sayısını veren sql komutunu yazınız.(Bölümün adı ve toplam ders sayısı listelenecektir)

SELECT BOLUM.AD, COUNT(*) FROM BOLUM INNER JOIN OGRENCI_DERS ON BOLUM.KOD = OGRENCI_DERS.BOLUM_KOD GROUP BY BOLUM.AD

8.3. (üçüncü) dönemde okutulan derslerin yalnızca adını sıralayan sql komutunu yazınız. (Her bir ders yalnızca bir kere tekrar edecektir)

SELECT DISTINCT BOLUM.AD FROM BOLUM INNER JOIN OGRENCI_DERS ON BOLUM.KOD = OGRENCI_DERS.BOLUM_KOD WHERE OGRENCI_DERS.DONEM = 3

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI


vtfinal
1.Yukarıdaki tabloları oluşturan ve aşağıdaki kurallara uyan MS SQL kodlarını yazınız. (30P)
A)Vize ve Final Notları 0 dan küçük 100 den büyük olamaz.
B)Ortalama ondalıklı sayı olabilir.
C)TC kimlik numarası ve Okul No her aday için farklı olmalı
2.Öğrencinin Numarasını, Dersin Adını, vize ve final notlarını dışardan alıp ortalama ve harf notunu bulup sisteme ekleyen bir SQL Procedure hazırlayınız. Çalıştırma ve sonuç için aşağıdaki örneğe bakınız (40P)
EXECUTE OrtalamaHesapla 101,’Kimya’,70,90
vtfinal2
Başarı Not Yüzde Karşılığı
AA 90-100 Arası
BA 85-89 Arası
BB 75-84 Arası
CB 70-74 Arası
CC 60-69 Arası
DC 50-59 Arası
FF 49 ve aşağısı
3.Aşağıdaki işleri yapan MS SQL Procedureleri yazınız. (30P)
A)Kimlik numarası 11223344556 olan öğrencinin Not bilgilerini silen.
B)Tüm öğrencilerin Matematik dersinin Final Notunu 10 puan arttıran(En yüksek not 90 farzedilecek).
C)Kimya dersinde ortalaması en büyük olan öğrencinin Adını, Soyadını ve Ortalamasını listeleyen.

İndir “VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI” vtyfinal.rar – 1471 defa indirildi – 110 KB

VeriTabanı Dersi Sınav Soru ve Cevapları

Soruları Aşağıdaki Tabloya göre cevaplayınız.
1.KategoriId ve o kategorideki kitap sayısını veren SQL cümlesini yazınız.
2.Kategorisi bilgisayar olan fakat yazarı Memik Yanık olmayan kitapları listeleyen SQL cümlesini yazınız.
3.Kitaplara ait yazar adı, kitap adı ve sayfa sayısını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
4.Kitaplara ait yazar adı, kategori adı ve kitap adını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
5.Yazılan toplam sayfa sayısını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
6.Veritabanı kategorisindeki kitapları silen SQL cümlesini yazınız.
7.C# kategorisindeki kitapların fiyatlarını %50 artıran SQL cümlesini yazınız.
8.Memik Yanık isimli yazarın yazmış olduğu kitapların kategori adların listeleyen SQL cümlesini yazınız.
9.Kitapları pahalıdan ucuza sıralayan SQL cümlesini yazınız.

Yazarlar Kategoriler Kitaplar
YazarId KategoriId KitapId
YazarAdi KategoriAdi KitapAdi
    YazarId
    KategoriId
    SayfaSayisi
    Fiyat

Cevaplar
1.

 SELECT KategoriId, COUNT(*) FROM Kitaplar
GROUP BY KategoriId

2.

SELECT * FROM Kitaplar
WHERE KategoriId IN (SELECT KategoriId FROM Kategoriler WHERE KategoriAdi ='Bilgisayar')
AND YazarId IN (SELECT YazarId FROM Yazarlar WHERE YazarAdi <>'Memik Yanık') 

3.

SELECT y.YazarAdi, k.KitapAdi, k.SayfaSayisi FROM Yazarlar y, Kitaplar k
WHERE y.YazarId = k.YazarId 

4.

SELECT y.YazarAdi, k.KitapAdi, kt.KategoriAdi FROM Yazarlar y, Kitaplar k, Kategoriler kt
WHERE y.YazarId = k.YazarId AND k.KategoriId = kt.KategoriId 

5.

SELECT SUM(SayfaSayisi) FROM Kitaplar 

6.

DELETE FROM Kitaplar
WHERE KategoriId IN (SELECT KategoriId FROM Kategoriler WHERE KategoriAdi = 'Veritabanı') 

7.

UPDATE Kitaplar SET Fiyat = Fiyat * 1.5
WHERE KategoriId IN (SELECT kategoriId FROM Kategoriler WHERE KategoriAdi ='C#') 

8.

SELECT KategoriAdi FROM Kategoriler
WHERE KategoriId IN (SELECT KategoriId FROM Kitaplar WHERE YazarId IN (SELECT YazarId FROM Yazarlar WHERE YazarAdi = 'Memik Yanık'))

9.

SELECT * FROM Kitaplar
ORDER BY Fiyat DESC

VeriTabanı Dersi Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

1- SQL sorgularını aşağıdaki tablolara göre yazınız. (35 Puan)
A)Personellerin doğduğu yıllar tekil olarak listeleyen SQL cümlesini yazınız. Aynı yılda birden fazla kişi doğduysa o yıl sadece bir kez gösterilecek.
B) Personellerin adını, soyadını ve çalıştıkları departmanın adını listeleyen SQL cümlesini yazınız
C) Departman Numarası 5 olan departmanın adını Satış/Pazarlama olarak değiştiren SQL cümlesini yazınız.
D) Personel numarası 4 olan personeli silen SQL cümlesini yazınız.
E) Adı “r” ile biten personelleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
F) Görev Numarası 2 olan personellerin maaşlarını 100 TL artıran SQL cümlesini yazınız.
G) En yaşlı personel ile en genç personel arasındaki yaş farkını veren SQL cümlesini yazınız.
2-Veri nedir? Açıklayınız.(15 Puan)
3-T-SQL ifade tipleri nelerdir? Açıklayarak yazınız.(25 Puan)
4- Aşağıdaki ifadeleri açıklayınız.(25 Puan)

Birincil anahtar (Primary key):
Referans anahtar (Foreign key):
Attach- Detach :
veritabani

1-

a-SELECT DISTINCT DogumYili FROM Personel

b.

SELECT p.Adi, p.Soyadi, d.DepartmanAdi
FROM Personel p, Departman d
WHERE p.DepartmanNo = d.DepartmanNo

c.

UPDATE Departman SET DepartmanAdi = 'Satış/Pazarlama'
WHERE DepartmanNo = 5

d.

DELETE FROM Personel
WHERE Pno = 14

e.

SELECT * FROM Personel
WHERE Adi LIKE '%r'

f.

UPDATE Personel SET Maas = Maas + 100
WHERE GorevNo = 2

g.

SELECT MAX(DogumYili) - MIN(DogumYili) FROM Personel

2-Veri, (data) bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası, bir toplama işleminin sonucu ya da
bir sınıfın yaş ortalaması birer veridir. Bir veritabanı yapısı içerisinde tutulan bilgilere veri denilmektedir. Bilgisayar ortamı na
aktarılan, işlenmemiş (ham) bilgiler de veri olarak adlandırılabilir. Bilgisayara girilen, bilgisayar tarafından saklanabilen ve
işlenebilen herşeye veri denir.
3– Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language)
– Veri Kontrol Dili (Data Control Language)
– Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language)
4-Birincil anahtar (Primary key): Bir tablo içerisindeki satırları birbirinden ayırt eder.
Birincil anahtar olan bir veri aynı tablo içerisinde tekrarlanamaz. Yine bu alandaki veri boş
bırakılamaz, yani NULL değeri alamaz. Tek bir alan birincil anahtar olabileceği gibi bazı
tablolarda birden fazla alanın birleşmesiyle birincil anahtar oluşabilir. (Bu aslında az sonra
göreceğimiz birleşik anahtardır)
Referans anahtar (Foreign key): Tablodaki bir veriyi başka tablodaki bir veri ile
ilişkilendirir. İki tablo arasında yapılan bu ilişkilendirme ile referans anahtar olarak
tanımlanmış alana sadece ilişkilendirdiği tablonun alanındaki veriler eklenebilir.
Attach- Detach : Server Kontrolüne Veritabanı ekleme ve çıkartma işlemi

Veritabanı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

S.1-)Veritabanı nedir? Ne için kullanılır bir örnek vererek yazınız. (10p)
S.2-)Acces veritabanı programı hangi nesnelerden oluşur?Yazınız. (10p)
S.3-)Veritabanında tabloların alabileceği veri türlerinden 5 tanesini yazınız. (10p)
Aşağıdaki S.4-S.8 arasındaki soruları Doğru/Yanlış Şeklinde doldurunuz.
S.4-)Birincil anahtar sütunundaki kayıtlarda Null ya da birbirinin aynı değerler olabilir(…………)(8p)
S.5-)Birincil normal formda (1NF) hazırlanmış bir tabloda; verileri ekleme, silme, güncelleme sıkıntısı oluşabilir. (…………)(8p)
S.6-)Her veritabanı içerisinde en az bir tablo bulunmalıdır. (…………)(8p)
S.7-)Veritabanlarında kullanılan nesneler birbirleri ile bağımsızdır. (…………)(8p)
S.8-)Default kısıtlaması,tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır. (…………)(8p)
veritabani1
S.9-)Yukarıda görülen tabloyu birinci normal form(1nf) kurallarına göre düzenleyiniz. (10p)

Cevaplar

C.1-) “Veri tabanı yazılımı” veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya bilgiye aynı anda erişme olanağı tanıyan, verilerin düzenli bir şekilde saklanmasına imkan sağlayan yazılımlardır. (7p)
Örneğin bir işyerine ait elemanlar bir veritabanında tutulabilir.Ya da bir kütüphanedeki tüm kitaplar veritabanı içerisinde tablolarda tutulabilir.(3p)

C.2-)Acces veritabanı yazılımı tablolar,formlar,raporlar,sorgular,makrolar,modüller nesnelerinden oluşur. (10p)

C.3-)Tabloların alabileceği veri türleri; otomatik sayı,metin,not,sayı,tarih/saat, para birimi, evet/hayır, ole nesnesi,köprü,ek,arama sihirbazı dır. (10p)

C.4-)Yanlış (8p)
C.5-)Doğru (8p)
C.6-)Doğru (8p)
C.7-)Yanlış (8p)
C.8-)Yanlış (8p)
C.9-)
veritabani2

Veritabanı Dersi (Sql) 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Test Soru ve Cevapları

1.Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki ad alanı AHMET’e eşit olan tüm satırları verir.(5p)
a)Select * from site where ad=’AHMET’
b)Select ‘Tüm satırlar’ from site where ad=’Ahmet’
c)Update * from site where ad=’%AHMET’
d)Select from site ad=’AHMET’
2.Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki puan değerlerinin toplamını alan sql kodudur.(10p)
a)Round(site) select * from puanb)Select round from site where puan
c)Select sum(puan) from sited)Select sum(site) from puan
3.Aşağıdaki SQL kodlarının anlamlarını eşleştiriniz.(30p)

4.Aşağıdakilerden hangisi site tablosuna ad, soyad, numara bilgilerini ekleyen sql kodudur.(5p)
a)Insert into site valuaes(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
b)Insert into site set(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
c)Update ad, soyad, numara set site values(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
d)Insert into site (ad, soyad, numara) values (‘AHMET’,’METE’,’123456’)
5.Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki tarih değeri 18.02.2010 olanın ad değerini Kişinin Adı başlığı altında veren sql cümlesidir.(5p)
a)Select from site where ad tarih=’18.02.2010’
b)Select ad AS ‘Kişi Adı’ from site where tarih=’18.02.2010’
c)Select tarih=’18.02.2010’ from site where ad
d)Select ad from site where tarih=’18.02.2010’
6.Aşağıdakilerden hangisi SELECT ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır? (5p)
a) Trigger b) Table c) Defaults d) View

creat view vw_yeni
as
SELECT Personeller.İsim,Personeller.Soyisim,Urunler.UrunAdi,COUNT(SiparişDetayları Adet)
Adet
FROM Personeller INNER JOIN
Siparisler ON Personeller.PersonelId = Siparişler.PersonelId INNER JOİN
SiparisDetayları ON Siparişler.SiparişID = SiparişDetayları.Siparişler INNER Join
Urunler ON SiparisDetayları.UrunId = Urunler.UrunId
GROUP BY Personerller.İsim,Personeller.Soyisim,Urunler.UrunAdı
orderby 1
7.Yukarıdaki sorguda ne gibi bir hata yapılmıştır ?(10p)
A) view de count kullanılmaz.
B) view de “order by 1″ gibi bir kullanım olamaz.
C) view lerde”order by” tek başına kullanılmaz. Top ile kullanılmadır.
D) “group by” da yazılan sütunlar eksik yazılmıştır.
8.Herhangi iki tabloyu ilişkilendirmek istiyorsunuz. İki tablo arasında ilişkilendirme işlemi gerçekleştirirken, sadece ilişkili alanları birbiriyle eşleşen kayıtların gösterilmesi gerekiyor bu işlem için hangi join tipi kullanılmalıdır? (10p)
A) Left Outer JoinB) Right Outer JoinC) Full Outer JoinD) Inner Join
9. Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz ?(10p)
A) Drop Table TabloAdi Create Table TabloAdi(…)B) Alter Table TabloAdi(…)
C) Drop Table TabloAdiD) Create Table TabloAdi
10. Aşağıdakilerden hangisi DML(Data Manipulaion Language) deyimi değildir ?(10p)
A) SelectB) UpdateC) InsertD) Deny