C# Dersleri – GroupBox İçindeki Comboboxları Kontrol Etme

Hazırlamış olduğunuz form içindeki yer alan Comboboxlar farklı groupboxlar içinde ise ve siz sadece belli bir gruptaki nesnelere erişmek istiyorsanız ne yapmamız gerekiyor onu açıklamaya çalışacağım, ilk olarak aşağıdaki form tasarımını hazırlıyoruz aynı özelliklerde ama farklı GroupBox için de olan Comboboxlarımız var

Şimdi form load olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is ComboBox)
        {
          ComboBox comboBox = (ComboBox)item;
          comboBox.SelectedIndex =0;
        }
      }
    }

Yapılan işlemler kısaca ilk olarak groupBox1.Controls içindeki tüm nesneleri item isimli Control e atadık daha sonra item nesnesindeki Comboboxları seçip ilk elemanlarının seçili olmasını sağladık

C# Console Örnekleri – Sayının Basamaklarının Sayı Değeri Kadar Döngü

Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamaklarında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kadar ekrana yazan program

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
      string sayi = Console.ReadLine();
      int toplam = 0;
      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
        toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
      for (int i = 0; i < toplam; i++)
        Console.WriteLine(sayi);
      Console.ReadKey();

C# Console Örnekleri – Yuvarlak Sayı Bulma

İlk olarak Yuvarlak Sayının tanımını yapalım sayının sayı değerleri toplamı ve çarpımı birbirine eşit ise yuvarlak sayıdır. örnek 321, 3+2+1=3*2*1, 1124 1+1+2+4=1*1*2*1*4 gibi , eğer toplamı çarpımının yarısı ise bu yarım yuvarlak sayıdır; 318 3+1+8=12 3*8*1=24 gibi
Şimdi geçelim programımıza kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki basamakları toplamı ve çapımı birbirine eşit olan yada çarpımı toplamının iki katı olan sayıları bulan program

 int top = 0, carp = 1;
      string sayi1, sayi2;
      Console.Write("Birinci Sayıyı Girin:");
      sayi1 = Console.ReadLine();
      
      Console.Write("İkinci Sayıyı Girin:");
      sayi2 = Console.ReadLine();
      
      Console.WriteLine("[{0},{1}] aralığında ki yuvarlak ve yarı yuvarlak sayılar:", sayi1, sayi2);
      for (int i = int.Parse(sayi1); i <= int.Parse(sayi2); i++)
      {
        int uzunluk = i.ToString().Length;
        while (uzunluk > 0)
        {
          top += int.Parse(i.ToString()[uzunluk-1].ToString());
          carp *= int.Parse(i.ToString()[uzunluk-1].ToString());
          uzunluk--;
        }//http://www.bilisimogretmeni.com
        if (top == carp)
        {
          Console.Write( "{0,4} : yuvarlak sayı \t \t",i);
        }
        else if (top == carp / 2)
        {
          Console.Write("{0,4} : yarı yuvarlak sayı \t",i);
        }
        top = 0;carp = 1;
      }//http://www.bilisimogretmeni.com

      Console.ReadLine();

C# Console Örnekleri – Basamaklarındaki Rakamları Tek Sayı Olan Sayılar

C# Console örneklerimize 1-4000 arasındaki basamaklarındaki rakamları tek sayı olan sayıları bulan program ile devam ediyoruz, yani programın bize vereceği sonuç “1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-31-33”.. gibi olacak dikkat ederseniz 21-23-25.. sonuçta yok neden çünkü basamaklarındaki rakamların hepsi tek sayı değil sonuç ekranında içerinde 2-4-6-8-0 rakamları olan sonuçlar olmayacak

 string sayi="";
      string[] tekler = { "1", "3","5","7","9"};
      int kontrol = 0;
      for (int i=1;i<=4000;i++)
      {
        sayi = i.ToString();
        for (int x = 0; x < sayi.Length; x++)
        {
          if (tekler.Contains(sayi[x].ToString()))
          {
            kontrol++;//http://www.bilisimogretmeni.com
          }
        }
        if (kontrol == sayi.Length) Console.Write(i+"-");
        kontrol = 0;
      }
      Console.ReadKey();

Yapılan işlem kısaca sayı içindeki her rakam tek sayımı diye kontrol ediliyor eğer sonuç olumlu ise ekranda yazdırılıyor…

C# Console Örnekleri – Girilen Sayının Basamak Değerleri Toplamı

Klavyeden kullanıcının girdiği bir sayının basamak değerleri toplamının bulunması isteniyor
Örnek..:
1453
1+4+5+3=13 gibi..
Sayının basamak değerleri toplamını bulabilmek için birden fazla yöntem kullanılabilir
1-

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int kacbasamak = sayi.ToString().Length;
      int toplam = 0;
      for(int i=0;i<kacbasamak;i++)
      {
        toplam +=Convert.ToInt32(sayi.ToString().Substring(i, 1));
      }
      Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
      Console.ReadLine();

2-

      Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");      
      string sayi = Console.ReadLine();
      int toplam = 0;      
      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
        toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
      Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
      Console.ReadLine();

bu ilk iki örnek birbirine benzer yapıda zaten farklı olarak

     Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
     int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());     
      int toplam = 0;     
      int carpan = 1;
      bool cikis = false;
      while (!cikis)
      {
        int mod = sayi % (carpan * 10);
        int kalan = mod / carpan;
        toplam += kalan;
        carpan *= 10;
        cikis = (mod == sayi);
      }
      Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
      Console.ReadLine();

C# Console Örnekleri – Çift sayı girilene kadar sayıların ortalamasını bulan program

Kullanıcı tarafından peş peşe 2 tane çift sayı girilinceye kadar girilen sayıların aritmetik ortalamasını bulan program?

 double cift = 0, sayi = 0, adet = 0, toplam = 0,ort =0;      
      do {
        Console.WriteLine("Bir sayı girin...");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        adet++;
        toplam += sayi;
        if (sayi % 2 == 0)
        { cift++; }
        else
        { cift=0; }        
      }
      while (cift!=2);
      ort = toplam / adet;
      Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı {0} Ortalaması {1,2}",toplam, ort);
      Console.ReadKey();

C# ile Kurulu Antivirüs Programını Kontrol Etme

C# ile geliştirilen bazı uygulamalarda kullanıcıların bilgisayarlarında antivirüs programının yüklü olup olmadığını bilmek isteyebilirsiniz. Yapacağımız uygulama yüklü antivirüs programının adını ve yolunu bulmamıza yarayacak. Windows işletim siteminde kurulu antivirüs programı ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için ManagementObjectSearcher sınıfını kullanmamız gerekir bunun için Sytem.Management sınıfını referans olarak eklememiz gerekir .

 using (var antiVirusBul = new ManagementObjectSearcher(@"\" + Environment.MachineName + @"\root\SecurityCenter2", "Select * from AntivirusProduct"))
      {
        var sonucGetir = antiVirusBul.Get();
        foreach (var aramaSonucu in sonucGetir)
        {
          Console.WriteLine("Kurulu Antivirüs Programı : " + aramaSonucu["displayName"].ToString());
          Console.WriteLine("Kurulu Olduğu Dizin : " + aramaSonucu["pathToSignedProductExe"].ToString());
        }
      }
      Console.Read();