C# For Döngüsü Örnekleri

1’den Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları ekrana for döngüsü ile yazdıran program

int sayi;
Console.Write("Bir Sayı Girin:");
bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out sayi);
if (tamsayimi)
{
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
else
{
Console.WriteLine("Geçersiz Değer");
}
Console.ReadKey();

1’den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılardan 3’e ve 7’ye tam bölünmeyen sayıları ekrana yazdıran program

int sayi;
Console.Write("Bir Sayı Girin");
bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out sayi);
if (tamsayimi)
{
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
if (((i % 3) != 0) || ((i % 7) != 0))
{
Console.WriteLine(i);
}
}
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
else
{
Console.WriteLine("Geçersiz sayı!");
}
Console.ReadKey();

Kullanıcının aralarına virgül ekleyerek girdiği n adet sayıdan en büyük ve en küçüğünü bulan program
Örnek 5,22,36,2,55,1,853,7
En büyük sayı 853
En Küçük sayı 1

int n;
string[] sayilar;
bool tamsayimi = true;
int enkucuk = int.MaxValue;
int enbuyuk = int.MinValue;
Console.Write("Aralarına virgül ekleyerek tam sayılar girin \",\":");
sayilar = (Console.ReadLine()).Split(',');
int[] intsayilar = new int[sayilar.Length];
for (int i = 0; i < (sayilar.Length); i++)
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
tamsayimi = int.TryParse(sayilar[i], out intsayilar[i]);
if (tamsayimi == false)
{
break;
}
}
if (tamsayimi)
{
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
if (intsayilar[i] < enkucuk)
{
enkucuk = intsayilar[i];
}
if (intsayilar[i] > enbuyuk)
{
enbuyuk = intsayilar[i];
}
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("En Küçük Sayı={0}", enkucuk);
Console.WriteLine("En Büyük Sayı={0}", enbuyuk);
}
else
{
Console.WriteLine("Girilen sayı tam sayı değil!");
}
Console.ReadKey();

Kullanıcının girdiği N ve K değerlerine göre N!/K! sonucunu hesaplayan program

int N, K;
int bolum = 1;
double sonuc;
Console.Write("Birinci Sayıyı Girin N:");
bool Ntamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
Console.Write("İkinci sayıyı Girin K:");
bool Ktamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out K);
if (Ntamsayimi && Ktamsayimi && (N < K) && (N > 1) && (K > 1))
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
for (int i = N + 1; i < K + 1; i++)
{
bolum = bolum * i;
}
sonuc = 1.0 / (double)bolum;
Console.WriteLine("sonuc={0}", sonuc);
}
else
{
Console.WriteLine("Girilen sayı tam sayı değil");
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.ReadKey();

Kullanıcının girdiği N ve K değerlerine göre en büyük ortak bölen sayıyı bulan program

uint N, K, gecici, kalan;
uint enbuyukbolen = 1;
Console.Write("Birinci Sayıyı Girin N:");
bool Ntamsayimi = uint.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
Console.Write("İkinci sayıyı Girin K:");
bool Ktamsayimi = uint.TryParse(Console.ReadLine(), out K);
//http://www.bilisimogretmeni.com/
if (Ntamsayimi && Ktamsayimi && (N != 0 || K != 0))
{
if (N == 0)
{
enbuyukbolen = K;
}
else if (K == 0)
{
enbuyukbolen = N;
}
else
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
gecici = Math.Max(N, K);
K = Math.Min(N, K);
N = gecici;
do
{
kalan = N % K;
if (kalan == 0)
{
enbuyukbolen = K;
break;
}
else
{
N = K;
K = kalan;
}
} while (true);
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("En Büyük Ortak Bölen = {0}", enbuyukbolen);
}
else
{
Console.WriteLine("Tam sayı değil");
}
Console.ReadKey();

Kullanıcının Girdiği N değerine göre Catalan sayıları hesaplayan programı yazın.
Açıklama Catalan Sayı..:
3 çift parantez, bir cümle içinde kaç farklı şekilde bulunabilir?

Cevap C_3=5 olacak ve parantezler şu şekillerde kullanılabilecektir:

((())) ()(()) ()()() (())() (()())
1’den 4’e kadar olan sayılar, sıralı bir üçlü oluşturmamak kaydıyla kaç farklı şekilde yan yana getirilebilir?

C_4=14

{1432, 2143, 2413, 2431, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4132, 4213, 4231, 4312,4321}

uint N;         
Console.Write("Birinci Sayıyı Girin N:");
bool Ntamsayimi = uint.TryParse(Console.ReadLine(), out N);           
decimal sonbolum = 1m;
decimal ilkbolum = 1m;
decimal ikibolum = 1m;
decimal nC = 1m;
//http://www.bilisimogretmeni.com/
for (int i = 1; i <= (2 * N); i++)
{
sonbolum *= i;
}
for (int j = 1; j <= (1 + N); j++)
{
ilkbolum *= j;
}
for (int k = 1; k <= N; k++)
{
ikibolum *= k;
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
nC = sonbolum / (ilkbolum * ikibolum);
Console.WriteLine(nC);
Console.ReadKey();

Kullanıcının girdiği bir sayıya göre sayı 20’den küçük olmak şartı ile aşağıdaki gibi bir çıktı veren programı yazın
Loops_1

Loops_2

int N;
Console.Write("Bir Sayı Girin < 20:");
bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
if (tamsayimi & N < 20 & N > 0)
{
for (int i = 0; i < N; i++)
{
for (int j = 1; j < N + 1; j++)
{
if (j + i > 9)
{
Console.Write("{0} ", j + i);
}
else
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.Write("{0}  ", j + i);
}
}
Console.WriteLine();
}
}
else
{
Console.WriteLine("Yanlış Giriş!");
}
Console.ReadKey();

Loops_3

int N;
int sayi = 0;
int ikincidongu; 
int donguuzunlugu;
byte sutun = 0;
byte satir = 0;
Console.Write("Bir Sayı girin < 20:");
bool tamsayimi = int.TryParse(Console.ReadLine(), out N);
if (tamsayimi & N < 20 & N > 0)
{
int[,] array = new int[N, N];
for (sutun = 0; sutun < N; sutun++)
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
sayi++;
array[satir, sutun] = sayi;
}
sutun--;
ikincidongu = N - 1;
donguuzunlugu = N - 1;
sayi++;
for (int section = 0; section < ikincidongu; section++)
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
for (int j = 0; j < 2; j++)
{
for (int i = 0; i < donguuzunlugu; i++)
{
if (j == 1)
{
if (section % 2 == 0)
{
sutun--;
array[satir, sutun] = sayi;
}
else
{
sutun++;
array[satir, sutun] = sayi;
}
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
else 
{
if (section % 2 == 0)
{
satir++;
array[satir, sutun] = sayi;
}
else
{
satir--;
array[satir, sutun] = sayi;
}
}
sayi++;
}
}
donguuzunlugu--;
}
for (satir = 0; satir < N; satir++)
{
for (sutun = 0; sutun < N; sutun++)
{
Console.Write("{0,4}", array[satir, sutun]);
}
Console.WriteLine();
}
}
else
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("Yanlış Giriş");
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest