C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 5 – For Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri..

Programlama temelleri C# dersinde uygulanan for döngüsüne ait farklı kullanım örnekleri
Örnek 1: C# For döngüsünde iki değişkenli kullanımı

//i 1'den j 10'dan başlayarak biri artıyor diğeri azalıyor...
int i, j;
for (i = 0, j = 10; i < j; i++, j--)
Console.WriteLine("i ve j'nin değerleri: " + i + " " + j); 
Console.ReadKey();

Örnek 2: C# For döngüsünde bitiş değerini şarta bağlı kontrol etmek
Verilen sayının en büyük ve en küçük tam bölenini bulan program OBEB ve OKEK

int i, j;
int enkucuk, buyuk;
int num;
num = 21;//kontrol edilecek sayı
enkucuk = buyuk = 1;
for (i = 2, j = num ; (i <= num ) & (j >= 2); i++, j--)
{
if ((enkucuk == 1) & ((num % i) == 0))
enkucuk = i;
if ((buyuk == 1) & ((num % j) == 0))
buyuk = j;
}
Console.WriteLine("En büyük tam bölen " + buyuk);
Console.WriteLine("En küçük tam bölen " + enkucuk); 
Console.ReadKey();

Örnek 3: C# for döngüsünde mantıksal ifade kontrolü…

int i, j;
bool sart = false;
for (i = 0, j = 100; !sart; i++, j--)
{
if (i * i >= j) sart = true;
Console.WriteLine("i, j: " + i + " " + j);
} 
Console.ReadKey();

Örnek 4: C# For döngüsü arttırımı döngü içinde yapmak..

int i;
for (i = 0; i < 10; )
{
Console.WriteLine("Sayı #" + i);
i++; // döngü değişkenini arttırıyoruz..
} 
Console.ReadKey();

Örnek 5: C# For döngüsü başlangıç değeri ve arttırımı dışarıda tanımlama

int i;
i = 0; // döngüde kullamılacak başlangıç değerini belirtiyoruz...
for (; i < 10; )
{
Console.WriteLine("Sayı #" + i);
i++; // döngü değişkenini arttırıyoruz..
} 
Console.ReadKey();

Örnek 6:C# For Döngüsü içinde işlem yapmak….

int i;
int toplam = 0;
// 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 
for (i = 1; i <= 100; toplam += i++) ;
Console.WriteLine("Sayıların toplamı..: " + toplam); 
Console.ReadKey();

Örnek 7: C# For döngüsü bir sayının kuvvetlerini bulmak..

int i;
int e;
int sonuc;
for ( i = 0; i < 10; i++)
{
sonuc = 1;
e = i;
while (e > 0)
{
sonuc *= 2;
e--;
}
Console.WriteLine("2'nin  " + i +
" . kuvveti " + sonuc);
} 
Console.ReadKey();

Örnek 8: C# do while döngüsü verilen bir sayıyı tersten yazma..

int sayi;
int cevir;
sayi = 1453;
Console.WriteLine("Testen yazdırılacak sayı: " + sayi);
Console.Write("Sayı ters çevrildi sonuç....");
do
{
cevir = sayi % 10;
Console.Write(cevir);
sayi = sayi / 10;
} while (sayi > 0);
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();

Örnek 9: C# For Döngüsü belli bir şarta bağlı olarak döngüyü sonlandırma… break komutu ile döngüyü sonlandırabiliriz..

int i;
// break komutu ile döngüyü sonlandırabiliriz..
for ( i = -10; i <= 10; i++)
{
if (i > 0) break; // sayılar sıfırdan büyük olduğu andan döngü sonlandırılıyor...
Console.Write(i + " ");
}
Console.WriteLine("Program Bitişi");  
Console.ReadKey();

Örnek 10:C# do while döngüsünü break ile sonlandırma, belli bir şarta göre döngü dışına çıkma…

int i;
i = -10;
do
{
if (i > 0) break;
Console.Write(i + " ");
i++;
} while (i <= 10);
Console.WriteLine("Program Bitişi");  
Console.ReadKey();

Örnek 11:C# verilen bir sayının en küçük bölenini bulma, for döngüsü break kullanımı…

int i,num
int bolen = 1;
num = 21;
for ( i = 2; i < num / 2; i++)
{
if ((num % i) == 0)
{
bolen = i;
break; // Bölen bulunduğunda döngü sonlandırılıyor... 
}
}
Console.WriteLine("En küçük tam böleni...:  " + bolen);  
Console.ReadKey();

Örnek 12:C# iç içe döngü kullanımı for döngüsü ve while döngüsünü iç içer kullanıyoruz while döngüsünden üst döngüye break komutu ile çıkılıyor…

int i;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine("Dış döngü değişkeni: " + i);
Console.Write("    İç döngü değişkeni: ");
int t = 0;
while (t < 100)
{
if (t == 10) break; // iç döngü 10 olduğunda dış döngüye çıkılabilir.... 
Console.Write(t + " ");
t++;
}
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine("Döngü tamamlandı..");  
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest