Programlama Temelleri Sınav Soru ve Cevapları

1- Girilen sayının kaç basamaklı oldugunu gösteren programı c# diliyle yazınız.

2-ax2 + bx + c = 0tipindeki bir denklemin köklerini bulan programı c# diliyle yazınız.

3- Girilen bir kelimenin keyASCII kodlarının toplamını veren programı c# diliyle yazınız.

4- Girilen n basamaklı sayının birler,onlar,yüzler… basamaklarını bulan programı c# diliyle yazınız.

5- Girilen n basamaklı bir sayının basamaklarının küpleri toplamı sayının kendine eşit olup olmadıgını bulan programı c# diliyle yazınız.

6- Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadıgını bulan programı c# diliyle yazınız. (28 mükemmel sayıdır.)

Cevaplar

1-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication4
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a;
double t;
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Clear();
for (int i = 1; i <= a; i++)
{
t = a / Math.Pow(10, i);
if (t >= 1 & t <= 9)
{
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısı {1}basamaklıdır",Convert.ToString(a),Convert.ToString(i+1));
break;
}
} 
Console.ReadKey();
}
}
}

2-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b, c;
double delta;
Console.WriteLine("ax2+bx+c=0 biçimindeki denklemin katsayılarını giriniz...");
Console.Write("a = ");
a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("b = ");
b=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("c = ");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
delta=Math.Pow(b,2)-4*a*c;
Console.Clear();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
Console.WriteLine("{0}x2+{1}x+{2}=0 denkleminin kökleri",a,b,c);
if (delta<0) {
Console.WriteLine("REEL KÖK YOKTUR...");
}
else if (delta==0){
Console.WriteLine("Denklemin çakışık iki kökü vardır x_1_2= {0}",-b/2*a);
}
else if (delta > 0) {        Console.WriteLine("x_1={0} ", (-b + Math.Sqrt(delta))/2*a);
Console.WriteLine("x_2={0} ", (-b - Math.Sqrt(delta)) / 2 * a);
}
Console.ReadKey();
}
}
}

3-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication6
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int toplam =0;
string a = Console.ReadLine();
int b = a.Length;
for (int i = 0; i <b;i++ ){
// Console.WriteLine(a[i]);
int t = (int)a[i];
toplam = toplam + t;
}
Console.Clear();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
Console.WriteLine(a + " kelimesinin keyASCII kodları toplamı " + Convert.ToString(toplam)+" dir.");
Console.ReadKey();
}
}
}

4-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication8
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string a = Console.ReadLine();
int b = a.Length;
for (int i = b-1; i >= 0; i--)
{
Console.Write(a[i]);
if (i == b - 1)
{
Console.WriteLine("   Birler basamağı");
}
else if (i == b - 2)
{
Console.WriteLine("   Onlar basamağı");
}
else if (i == b - 3)
{
Console.WriteLine("   Yüzler basamağı");
}
else if (i==b-4)
Console.WriteLine("   Binler basamağı");        else if (i==b-5)
Console.WriteLine("   On binler basamağı");
else if (i==b-6)
Console.WriteLine("   Yüz binler basamağı");
else if (i==b-7)
Console.WriteLine("   Milyonlar basamağı");
else if (i==b-8)
Console.WriteLine("   On milyonlar basamağı basamağı");
else if (i==b-9)
Console.WriteLine("   Yüz milyonlar basamağı");
}      
Console.ReadKey();
}
}
}

5-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication11
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string a = Console.ReadLine();
int b = a.Length;
int y = Convert.ToInt32(a);
int c = 0;
for (int i = 0; i <= b - 1; i++) {
c = c + int.Parse(a.ToString().Substring(i, 1)) * int.Parse(a.ToString().Substring(i, 1)) *
int.Parse(a.ToString().Substring(i, 1));
}
Console.Clear();
Console.WriteLine("sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı={0}", c);
if (c==y)
{
Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Gray;
Console.WriteLine("sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı sayının kendisine eşittir");
}
else
Console.BackgroundColor=ConsoleColor.Green;
Console.WriteLine("sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı sayının kendisine eşit değildir.");
Console.ReadKey();
}
}
}

6-

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication12
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int toplam = 0;
int a = Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <a; i++) {
if (a % i == 0) {          toplam = toplam + i;
}
}
Console.Clear();
Console.WriteLine(Convert.ToString(toplam));
if (a==toplam)
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısı mükemmel sayıdır", Convert.ToString(a));
else
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısı mükemmel sayı değildir", Convert.ToString(a));
Console.ReadKey();
}
}
}

Pin It on Pinterest