C# Console Veritabanı (Access) İşlemleri (Select-Insert-Update-Delete)

Şimdiye kadarki C# uygulamalarımızda veritabanı işlemlerini hep Form üzerinden yapıyorduk. Bu örnek de C# Console ile veritabanı üzerinde (Select-Insert-Update-Delete) işlemlerini gerçekleştireceğiz ilk olarak aşağıdaki özelliklerde bir tablo oluşturuyoruz. Örneğimiz için Veritabanı ismi okul tablomuz ise ogrenci olacak

Daha sonra Projemize

using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;

namespacelerini ekliyoruz

C# Console işlemleri için kullanacağımız kodlar..:

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("\t Öğrenci Takip Sistemi");
Console.WriteLine("1-Listele");
Console.WriteLine("2-Ekle");
Console.WriteLine("3-Güncelle");
Console.WriteLine("4-Sil");
Console.WriteLine("5-Çıkış");
Console.Write("Seçiminiz [1..5]");
int secim = 0;
try
{
secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
catch
{
Console.WriteLine("Hatalı Seçim Lütfen Tekrar Deneyin....");
}
if(secim==1)
{
KayitGetir();
}
else if(secim==2)
{//http://www.bilisimogretmeni.com
KayitEkle();
}
else if(secim==4)
{
KayitSil();
}
else if (secim ==3)
{
KayitGuncelle();
}
Console.ReadKey();     
}
public static void KayitGetir()
{
string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();      
if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
baglanti.Open();
komut = new OleDbCommand("select * from ogrenci", baglanti);
OleDbDataReader bilgigetir = komut.ExecuteReader();
Console.WriteLine("\n\nAdı\t Soyadı\t Sınıfı\t Numarası");
int toplamkayit = 0;
while (bilgigetir.Read())
{
toplamkayit++;//http://www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine(bilgigetir[1] + "\t" + bilgigetir[2] + "\t" + bilgigetir[3] + "\t" + bilgigetir[4]);
}
Console.WriteLine("Toplam Kayıt..:" + toplamkayit.ToString());
baglanti.Close();
}
public static void KayitEkle()
{
Console.Write("\n\nÖğrencinin Adı\t\t..:");
string ad = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Soyadı\t..:");
string soyad = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Sınıfı\t..:");
string sinif = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Numarası\t..:");
string numara = Console.ReadLine();
string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();      
if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
baglanti.Open();//http://www.bilisimogretmeni.com
komut = new OleDbCommand("INSERT INTO ogrenci (adi,soyadi,sinif,numara) VALUES ('" + ad + "','" + soyad + "','" + sinif +"','"+numara+ "')", baglanti);     
int sonuc = komut.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
if (sonuc > 0)
{
Console.WriteLine("Kayıt Eklendi");
}
else
{
Console.WriteLine("İşlem Başarısız");
}
}
public static void KayitSil()
{
Console.Write("\n\nKaydı Silinecek Öğrencinin Numarası");
int silinecek = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
baglanti.Open();
komut = new OleDbCommand("Delete from ogrenci Where numara="+silinecek, baglanti);
int sonuc = komut.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
if (sonuc > 0)//http://www.bilisimogretmeni.com
{
Console.WriteLine("Kayıt Silindi");
}
else
{
Console.WriteLine("İşlem Başarısız");
}
}
public static void KayitGuncelle()
{
Console.Write("\n\nÖğrencinin Adı\t\t..:");
string ad = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Soyadı\t..:");
string soyad = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Sınıfı\t..:");
string sinif = Console.ReadLine();
Console.Write("Öğrencinin Numarası\t..:");
string numara = Console.ReadLine();
string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
baglanti.Open();
komut = new OleDbCommand("UPDATE ogrenci SET adi='" + ad + "',soyadi='" + soyad + "',sinif='" + sinif + "',numara=" + numara + " WHERE numara=" + numara, baglanti);
int sonuc = komut.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();//http://www.bilisimogretmeni.com
if (sonuc > 0)
{
Console.WriteLine("Kayıt Güncellendi");
}
else
{
Console.WriteLine("İşlem Başarısız");
}
}

Pin It on Pinterest